blue-content-bg.jpg

Swiftcourt Regler

Regler för Swiftcourts skiljeförfarande

1 ALLMÄNT OM FÖRFARANDET

1.1 Swiftcourt är det organ som ansvarar för administration av tvister som ska avgöras enligt de Skiljedomsregler som följer av detta dokument.

1.2 Parter som i ett avtal hänvisar till Swiftcourts Skiljedomsregler (Skiljeavtalet) ska anses ha kommit överens om att dessa regler, tillsammans med senare antagna ändringar som är i kraft när skiljeförfarandet inleds ska tillämpas på förfarandet om inte parterna har kommit överens om annat.

Ett avtal om att lösa en tvist i enlighet med Swiftcourts regler för skiljeförfarande är endast möjligt om båda parterna är företag eller privatpersoner. Ett avtal om att lösa en tvist i enlighet med Swiftcourts regler för skiljeförfarande är således inte möjligt i ett konsumentförhållande. Med ett konsumentförhållande menas ett köp av en vara eller en tjänst av en privatperson från en näringsverksamhet.

1.3 Parternas kommunikation med Swiftcourt eller Swiftcourts skiljemän som berör förfarandet sker enbart genom det interna rapporteringssystemet som finns på Hemsidan. En tvist avgörs uteslutande på den skriftliga dokumentation som har utväxlats mellan parterna i skiljeförfarandet.

1.4 Kommunikation i form av brev, mejl, telefonsamtal eller andra sätt som inte sker enligt 1.2 är utan verkan och ska inte anses ha inkommit till Swiftcourt eller dess skiljemän.

1.5 Skiljeförfarande som genomförs enligt Swiftcourts Skiljedomsregler sker enbart skriftligen i rapporteringssystemet på Hemsidan.

2 FÖRFARANDET (HUR DET GÅR TILL)

2.1 HUR SKRIFTVÄXLINGEN STARTAR – inledande av skiljeförfarande

2.1.1 Skiljeförfarandet inleds när käranden (Stämmande part) registrerar målet på Hemsidan och initierar ett skiljeförfarande.

2.1.2 För mer information angående betalning se Användaravtalet 12 p.

2.1.3 Registreringen ska innehålla:

i) uppgifter om vad parten vill att skiljemännen ska ta beslut om/döma ut (yrkanden),

ii) en utförlig redogörelse för vad som ligger till grund för vad du begär (grunden), och

iii) övriga omständigheter som kan vara av betydelse för utgången av målet.

Swiftcourt får begära att den information och de handlingar som lämnats in i samband med registreringen (Inledande handlingar) kompletteras. Skiljeförfarandet anses inte registrerat och inlett förrän samtliga uppgifter är korrekt ifyllda och tillräckliga för att kunna genomföra ett skiljeförfarande enligt Swiftcourts skiljedomsregler.

All dokumentation och skriftväxling skall vara på svenska. Swiftcourt kan på skiljemännens begäran kräva att dokumentation på annat språk ska översättas av en auktoriserad översättare.

2.2 UTSKICKANDE AV HANDLINGAR TILL MOTPARTEN (DEN ANDRA PARTEN)

2.2.1 När förutsättningar för att målet ska inledas är uppfyllda skickar Swiftcourt ut Inledande handlingar till, motparten, den part som blivit stämd (Svaranden). Svaranden har därefter två veckor på sig att svara (Tidsfristen). Svaromålet ska innehålla ett medgivande eller bestridande av kärandens yrkande(n). Svaromål som lämnas av Svaranden efter det att Tidsfristen gått ut kommer inte prövas, eller läggas till grund för slutligt avgörande. Att Svaranden låter bli att svara hindrar inte att en dom meddelas.

2.3 KOMPLETTERING AV HANDLINGAR

2.3.1 När Svaranden utfärdat svaromål på stämningen skickas svaromålet till Stämmande part som, inom en vecka från det att svaromålet kommunicerats till Stämmande part, får välja att yttra sig över svaromålet eller skicka vidare målet för slutligt avgörande (dom). Att Stämmande part inte valt att yttra sig eller skicka vidare målet för slutligt avgörande hindrar inte att en dom meddelas.

2.3.2 Väljer Stämmande part att yttra sig över svaromålet ska yttrandet med eventuella bilagor registreras i Swiftcourts system. Yttrandet med bilagor skickas sedan ut, i enlighet med dessa bestämmelser, till Svaranden som får en vecka på sig att yttra sig på motsvarande sätt. Att Svaranden låter bli att yttra sig hindrar inte att en dom meddelas.

2.4 SKRIFTVÄXLINGENS AVSLUTANDE

2.4.1 Skriftväxlingen mellan Käranden och Svaranden ska av Swiftcourt förklaras avslutad när:

i) Stämmande part skickat vidare målet för slutligt avgörande, eller

ii) Käranden inte inom tidsfristen valt att ärendet ska kompletteras, eller

iii) Svaranden inte svarat inom tidsfristen, eller

iv) Svaranden svarat på kompletteringen.

2.5 SKILJEDOM (DOM)

2.5.1 Skiljemännen ska inom 2 veckor från det datum skriftväxlingen förklarats avslutat slutligt avgöra tvisten genom att utfärda en skiljedom grundad enbart på den skriftväxling som förevarit och de bevis parterna åberopat och skickat in. Swiftcourt får förlänga denna tidsfrist på en motiverad begäran från skiljemannen eller om det annars anses nödvändigt.

Skiljedomen får inte gå utöver de påståenden som parterna har inkommit med, och endast bygga på den skriftväxling och dokumentation som ingår i saken. Det kan vara en fullgörelse- eller en fastställelsedom som skall ange de grunder som skiljedomen bygger på.

2.5.2 Skiljemännen får frånsäga sig uppdraget och avstå från att meddela skiljedom om underlaget i något avseende inte ger tillräckligt underlag för att döma i målet, eller om handlingar är uppenbart förfalskade, eller annan omständighet som gör det orimligt att döma i målet. Beslut om att frånsäga sig uppdraget och avstå från att meddela dom måste ske med samtliga skiljemäns samtycke.

2.5.3 Om parterna träffar en intern överenskommelse angående tvisten (förlikning) innan en slutlig skiljedom meddelas får skiljemännen på begäran av båda parterna fastställa förlikningen genom en skiljedom.

2.5.4 Skiljedomen skrivs under av skiljemännen och skickas utan dröjsmål till Swiftcourt. Swiftcourt skickar sedan ut kopior av skiljedomen till parterna via mejl eller SMS, eller håller skiljedomen tillgänglig för parterna i Swiftcourts interna system.

2.5.5 En skiljedom är slutlig och bindande för parterna när den har meddelats. Genom att komma överens om skiljeförfarande enligt dessa regler förbinder sig parterna att rätta sig efter skiljedomen utan dröjsmål.

2.6 EFTER SKILJEDOMEN

2.6.1 Rättelse och tolkning sker i enlighet med Lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

3 SKILJEMÄNNEN (DE SOM DÖMER)

3.1 DE SOM DÖMER I ÄRENDET

3.1.1 Skiljenämnden ska bestå av en (1) eller (3) tre av Swiftcourt godkända skiljemän. Kommer parterna senare överens om annat har Swiftcourt rätt att avvisa målet. Skiljemännen ska vara opartiska och oberoende. Skiljemännen utses av Swiftcourt när skriftväxlingen mellan parterna är avslutad och ärendet går vidare till handläggning.

3.1.2 Skiljemännen ska vara opartiska och oberoende.

3.1.3 Skiljedomar och Skiljenämndens övriga beslut ska fattas av en majoritet av skiljemännen.

3.1.4 Den som ombeds vara skiljeman ska genast skriftligen upplysa Swiftcourt om det föreligger sådana omständigheter som anges i 7 eller 8 § lag (1999:116) om skiljeförfarande, eller i övrigt kan tänkas föreligga omständighet som kan hindra den vidtalade från att vara skiljeman.

3.1.5 Parts framställan om jävsinvändning ska vara motiverad och tillsändas Swiftcourt via email som tar beslut i frågan.

3.2 HUR DE SOM DÖMER I ÄRENDET BYTS UT

3.2.1 Swiftcourt ska entlediga en skiljeman från uppdraget om:

a) Swiftcourt accepterar skiljemannens begäran om entledigande,

b) skiljemannen skriftligen upplyst att sådana omständigheter som enligt 7 eller 8 § lag (1999:116) om skiljeförfarande kan tänkas hindra den vidtalade från att vara skiljeman och Swiftcourt accepterar detta,

c) SWiftcourt bifaller en jävsinvändning från part, eller

d) skiljemannen på annat sätt är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter,

e) underlåter att utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, eller

f) i övrigt är olämplig att döma i ärendet.

3.2.2 Swiftcourt ska utse en ny skiljeman om en skiljeman har entledigats från sitt uppdrag eller om en skiljeman av andra orsaker inte kan fullfölja sitt uppdrag.

3.2.3 Swiftcourt får utse en ny skiljeman om en skiljeman frånsagt sig sitt uppdrag.

3.3 KOSTNADER

3.3.1 Parterna betalar deras respektive kostnader för att lösa tvisten med Swiftcourt. Det uppstår inga extra kostnader för att använda Swiftcourts skiljeförfarande, utöver den avgift som betalades när avtalet om att använda Swiftcourts skiljeförfarande ingicks. Varje part står dock själv för eventuella rättegångskostnader i form av kostnader för eget ombud och kan inte kräva att sådana kostnader ska ersättas av motparten, oavsett utgång i fallet.

4 PROCESSUELLA BESTÄMMELSER (SPELREGLER)

4.1 ÄNDRING AV TALAN

4.1.1 Part får, enbart i enlighet med Swiftcourts regler härom och på det sätt som Swiftcourts interna system tillåter, fram till och med att skiljeförfarandet förklarats avslutat ändra eller komplettera sitt käromål, genkäromål, kvittningsyrkande eller sin kvittningsinvändning under förutsättning att talan efter ändringen eller tillägget fortfarande omfattas av skiljeavtalet och skiljemannen inte anser att det är olämpligt att tillåta ändringen eller tillägget med hänsyn till att ändringen eller tillägget görs för sent, den olägenhet som detta innebär för motparten eller övriga omständigheter.

4.2 BEVISNING

4.2.1 Parterna svarar för bevisningen. Skiljemännen får avvisa erbjuden bevisning, om den uppenbart saknar betydelse i tvisten eller om det är motiverat med hänsyn till den tidpunkt då bevisningen åberopas. Om Parterna inte skickar in bevisning inom utsatt tid finns inga hinder mot att handläggningen fortsätter och att tvisten avgörs på de handlingar som inkommit i rätt tid.

4.2.2 Bevisningen laddas upp i digital form på Hemsidan och kan bestå av bilder, dokument i olika format och filmer.

4.3 VITTNE OCH SAKKUNNIG

4.3.1 Part är, på grund av förfarandets skriftliga karaktär, begränsad till att lämna in vittnesmål (Vittnesattester) och sakkunnigutlåtande skriftligen genom Swiftcourts interna system och i enlighet med de regler som gäller för övriga handlingar i målet.

4.4 UTSKICKANDE AV HANDLINGAR

4.4.1 Swiftcourt skickar handlingar till parterna via den email eller det telefonnummer de själva registrerat i Swiftcourts register, eller till den email eller det mobilnummer som användes i och med avtalsslutet, eller till adressatens senast kända adress.

4.4.2 En handling som skickats enligt stycket ovan ska anses ha kommit till adressaten den dag den normalt skulle ha mottagits med det valda kommunikationssättet.

4.5 VILKEN LAG SOM SKA ANVÄNDAS

4.5.1 Skiljemannen eller Skiljenämnden ska avgöra tvisten med tillämpning av svensk lag. Kommer parter överens om att annan nationell lag ska tillämpas har Swiftcourt rätt att avvisa målet.

4.6 AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

4.6.1 Vad gäller alla frågor som inte uttryckligen omfattas av reglerna ovan, gäller Lagen (1999:116) om skiljeförfarande.