Välkommen till Swiftcourt!

Swiftcourt AB (org. nr. 559084–1721), ett registrerat aktiebolag i Sverige, med faktureringsadress Dockplatsen 1, 211 19, Malmö (framöver ”Swiftcourt”, ”vi”, “oss”, ”vårt” eller ”vår”) tillhandahåller en online-baserad tjänst som erbjuder digitala mallar för köpekontrakt, e-signering, säker lagring av kontrakt och andra transaktionsrelaterade funktioner via hemsidan swiftcourt.com (”Hemsidan”) i syfte att hjälpa köpare och säljare göra trygga affärer.

Tjänsterna på Hemsidan erbjuds både till privatpersoner (fysiska personer) och till företag (juridiska personer). Om du nyttjar våra Tjänster (såsom de definieras nedan) i form av privatperson anses du vara en konsument (”Konsument”) varmed vissa konsumenträttsliga regler aktiveras på vårt affärsförhållande.

Förutsättningen för att få använda våra Tjänster såsom de beskrivs häri är att du som Konsument eller det företag du företräder accepterar de allmänna villkor (”Villkor”) som stadgas i detta avtal (”Avtal”), varigenom du blir en kund till oss (”Kund”, ”ditt”"dig” eller ”du”). Dessa Villkor utgör det bindande Avtalet mellan dig som Kund och oss. Var god och läs igenom Villkoren noga innan du accepterar dem. Din rätt att använda våra Tjänster förutsätter att du följer Villkoren till fullo. Använder du dem i strid med Villkoren förbehåller vi oss rätten att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan.

1. Beskrivning av tjänsten

Swiftcourt ger Kunder tillgång till ett utbud av anpassningsbara digitala kontraktsmallar (”Kontraktsmallar”) som kan användas för exempelvis: (i) köp och försäljning av varor eller tjänster; (ii) reglering av hyresförhållanden, eller; (iii) andra typer av transaktionsbaserade relationer (”Transaktioner”). Utöver detta ger vi även tillgång till verktyg för elektronisk signering genom vilket Kunder kan ingå kontrakt som skapats med hjälp av Kontraktsmallar vid Transaktioner (”Transaktionskontrakt”).

Vårt tillhandahållande av tjänster och verktyg för Kontraktsmallar, Transaktioner, Transaktionskontrakt och Hemsidans övriga funktioner såsom de beskrivs i dessa Villkor benämns tillsammans som ”Tjänsten” och inkluderas, om inte annat nämns häri, i begreppet Swiftcourt.

Exempel på hur Tjänsten kan användas:

Två parter (part ”A” och part ”B”) är eniga om att A ska sälja en vara till B och vill använda Swiftcourt för att genomföra Transaktionen. Genom våra Kontraktsmallar tillåts Kunder tillsammans ta fram kontraktet som ska reglera deras mellanhavanden. A vill därför påbörja ett kontrakt som sedan B ska få ansluta sig till för att kunna delta i upprättandet av det. För att få tillgång till att kunna skapa ett kontrakt måste dock respektive part först acceptera våra Villkor. Villkoren kan accepteras vid följande tillfällen: (i) när ett Konto (såsom det beskrivs nedan) skapas, (ii) när ett kontrakt ska påbörjas som för parten A i exemplet ovan, eller (iii); när en part ska ansluta sig till ett kontrakt som parten B i exemplet ovan.

När både A och B accepterat dessa Villkor är de fria att skapa ett kontrakt via Tjänsten. Kontraktet upprättas genom att parterna utifrån en Kontraktsmall förberedd av Swiftcourt väljer de alternativ och villkor de vill ska appliceras på deras Transaktion. När parterna är överens om utformningen av kontraktet är de fria att ingå det med hjälp av elektronisk signering.

Swiftcourts signeringslösning autentiserar signaturer antigen via Mobilt BankID eller genom en verifieringskod som skickas till det mobiltelefonnummer Kunden angett på Hemsidan. Tjänsten uppfyller, om den används enligt våra instruktioner, kraven för en “elektronisk signatur” i enlighet med § 2 Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. När en Transaktion färdigställts skickas en PDF-kopia av det ingångna Transaktionskontraktet till avtalsparterna.

Medling

Om oenighet uppstår mellan parterna i en Transaktion efter det att ett Transaktionskontrakt har ingåtts erbjuder vi våra Kunder en möjlighet att lösa tvisten genom medling på vår webbaserade och självbetjänande medlingstjänst. Medlingen består av att vi som neutral tredje part kan bistå med kontaktytor samt ge tips på vägar framåt för parterna att komma vidare. Medlingen utgör inte juridiskt rådgivning och Swiftcourt friskriver sig allt ansvar från följderna av att Kunder väljer att använda våra medlingsverktyg.

2. Kundens rätt att använda tjänsten

Genom att acceptera dessa Villkor ger vi dig en rätt att, i enlighet med villkoren häri och under Avtalstiden, använda Tjänsten och dess funktioner. Tjänsten är online-baserad och tillhandahålls via vår Hemsida. Du som Kund är ensamt ansvarig för att du har de verktyg som krävs för att få tillgång till Tjänsten samt att kunna nyttja den. Detta inkluderar en fungerande webbläsare (exempelvis Google Chrome), möjlighet att ta emot verifieringskoder vid signering av Transaktionskontrakt samt programvara för att kunna läsa ingångna Transaktionskontrakt som signerats genom Tjänsten och därefter sparats i PDF-format (exempelvis Adobe Acrobat Reader).

Som Kund får du aldrig under några omständigheter:

  1. kommersiellt reproducera, duplicera, kopiera, sälja, överlåta eller utnyttja någon del av Tjänsten, Hemsidan eller något annat som utgör vår egendom utan vårt skriftliga samtycke,
  2. använda Tjänsten på ett sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av programvara eller material som innehåller skadlig kod till Tjänsten eller annan Kund,
  3. använda Tjänsten på ett sätt som innefattar, främjar eller på något annat sätt leder till någon form av olagliga aktiviteter av något slag,
  4. använda tjänsten på ett sätt som enligt oss kan uppfattas som hotande, kränkande, rasistiskt, obscent, vulgärt eller som innebär ett intrång i den personliga integriteten hos andra kunder,
  5. använda Tjänsten på ett sätt som kan riskera utgöra en säkerhetsrisk, orsaka ett driftsavbrott eller på något annat sätt som uppenbarligen innebär missbruk av Tjänsten,
  6. använda Tjänsten på ett sätt som kan innebära skada för Swiftcourt,
  7. utan vårt skriftliga samtycke använda ett varumärke eller annat kännetecken tillhörande Swiftcourt på ett sätt som inte täcks av dessa Villkor.

Om du som Kund agerar i strid mot dina förpliktelser i detta Avtal har vi en ensidig rätt att omedelbart säga upp din rätt att använda Tjänsten, utan att du har rätt till någon ersättning. Om Avtalet sägs upp på grund av att du bryter mot Villkoren som stadgas häri förbehåller vi oss en rätt att radera all information som sparats om och på ditt Konto.

3. Registreringsprocessen av ett konto

För att skapa ett konto på Swiftcourt (”Konto”) måste du först gå igenom en registreringsprocess på Hemsidan. Under registreringsprocessen kommer du bli tillfrågad att ange ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer, det land du är bosatt i samt ett lösenord. Var god läs igenom vår Privacy Policy (https://swiftcourt.com/sv/privacy-policy) gällande hur vi behandlar personuppgifter innan du skapar ditt Konto. När du genomfört registreringsprocessen får du ett bekräftelsemejl skickat till den e-post du angivit. Ett Konto kan även registreras när Kund vill skapa ett Transaktionskontrakt via en tredjeparts marknadsplats med vilken Swiftcourt samarbetar med.

4. Kontosäkerhet

Du som Kund är personligt ansvarig för säkerheten av ditt Konto samt alla handlingar som sker genom det, inklusive men inte uteslutande genomförandet av Transaktioner samt ingåendet av Transaktionskontrakt. Du åtar dig att säkerställa att det lösenord du valt till ditt Konto hålls konfidentiellt och att du, vid det fall att du misstänker att någon obehörig har tillgång till ditt lösenord och/eller Konto, omedelbart kontaktar oss och meddelar detta.

Om du vill ta bort ditt Konto från Swiftcourt, vänligen kontakta oss på support@swiftcourt.com och vi ska hjälpa dig så fort vi kan.

5. Avgifter och betalningar

Om inte annat överenskommits utgår avgifter för användandet av Swiftcourt i enlighet med oss, vid var tid gällande, bestämd prissättning. Priset för Tjänsten delges Kund innan denne kan påbörja upprättandet av ett Transaktionskontrakt, och varierar beroende på vilken Kontraktsmall Kund vill använda. Står inget pris innan du påbörjar upprättandet av ett Transaktionskontrakt utgår ingen avgift för det Transaktionskontraktet. Priser riktade till Konsumenter anges inklusive moms. Priser riktade till företag anges exklusive moms.

Swiftcourt förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsten.

Betalningar sker via tredjeparts betaltjänstleverantör Stripe. Du som Kund kan behöva ingå separat avtal med Stripe för utförande av din betalning. Du som kund kan själv välja att spara dina betalkortsdetaljer hos Stripe. Swiftcourt sparar inte och har inte heller någon tillgång till några betalkortsdetaljer.

6. Lagring av ingångna avtal m.m

Swiftcourt erbjuder lagring av de Transaktionskontrakt som skapas via Tjänsten. Vi åtar oss att lagra Transaktionskontrakt under två (2) år från det att de ingås, eller så länge åtminstone en av parterna i Transaktionskontraktet har ett Konto hos Swiftcourt.

Om ett Konto under vilket det skapats ett Transaktionskontrakt raderas, lagras Transaktionskontraktet till dess att samtliga Kunder som utgör part i Transaktionskontraktet bekräftat att kontraktet skall raderas. Ett Konto kan således raderas utan att Transaktionskontrakt som är kopplat till Kontot raderas. En Kund som har raderat sitt Konto men har kvar Transaktionskontrakt som signerats med Tjänsten, har möjlighet att begära ut informationen och data som finns om Kunden i Transaktionskontraktet.

7. Support

Vi på Swiftcourt är måna om att Tjänsten ska fungera så bra som möjligt för våra användare. Skulle ett problem uppstå för dig som Kund med Tjänsten tillhandahåller vi support på vardagar mellan 08.00-17.00 via:

När vi mottar en rapport om fel eller driftstörning i Tjänsten kommer vi att efter bästa förmåga felsöka och åtgärda dessa inom en rimlig tid. Du som Kund har dock ingen rätt att kräva ersättning eller kompensation till följd av fel eller driftsavbrott i Tjänsten.

8. Reklamation och klagomål

Om du nyttjar våra Tjänster som Konsument har du lagstadgad reklamationsrätt om tre (3) år på ditt köp. Om du har klagomål du vill delge oss angående Tjänsten, var god kontakta oss på: support@swiftcourt.com så ska vi hjälpa dig så fort vi kan.

9. Avtalstid

Detta Avtal gäller tillsvidare från och med då Kunden accepterar Avtalet till dess att det sägs upp av endera parten (”Avtalstiden”).

Avtalet kan när som helst sägas upp skriftligen av Swiftcourt och Kund med sju (7) dagars uppsägningsvillkor.

Swiftcourt förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda delar eller hela Tjänsten (inkluderat att radera all sparad information om Kunden) när Kunden har använt Tjänsten i strid med detta Avtal. Om så sker förbehåller sig Swiftcourt en rätt att kräva ersättning för eventuella skador som orsakats av Kunden i samband med avtalsbrottet.

10. Ändringar i tjänsten

Swiftcourt förbehåller sig rätten att utan föregående underrättelse till Kund, enligt eget omdöme och efter eget gottfinnande, ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten.

11. Ändringar i avtalet

Swiftcourt förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. Om sådan ändring sker kommer du nästa gång du loggar in på vår Tjänst behöva acceptera de uppdaterade villkoren innan du kan använda Tjänsten. Om du inte accepterar sådana ändringar har du inte rätt att använda Tjänsten.

Ändringar i Avtalet kommuniceras till Kund antingen på Hemsidan eller via e-post och kan accepteras via Tjänsten.

12. Garantier

Du intygar att du innehar samtliga tillstånd och rättigheter som krävs för att ingå detta Avtal. Detta innefattar att, om du avser använda vår tjänst som Konsument är över 18 år samt, om du avser använda tjänsten som juridisk person, har behörighet att ingå rättshandlingar som detta Avtal å företagets vägnar.

13. Ansvarsbegränsningar

Swiftcourt tillhandahålls i ”befintligt skick” utan några som helst garantier att Tjänsten, dess innehåll eller funktionalitet, inklusive utformningen och användandet av Kontraktsmallar, lever upp till Kundens krav eller att Tjänsten kan användas utan avbrott eller fel.

Kund är medveten om att Swiftcourt genom Tjänsten endast tillhandahåller verktyg för att genomföra Transaktioner och skapa Transaktionskontrakt, och att Kunden själv är ansvarig för utformningen av och innehållet i Transaktionskontrakten.

Swiftcourt utgör aldrig en avtalspart vid ingåendet av Transaktionskontrakt. Det är således upp till Kunderna själva att redigera innehållet så att det överensstämmer med deras gemensamma vilja för respektive Transaktion.

Swiftcourt ansvarar inte för skada, varken direkt eller indirekt, som uppstår på grund av Kunders användande av Tjänsten.

Skulle ansvar uppstå för Swiftcourt under detta Avtal är Swiftcourts ersättningsansvar begränsat till ett belopp som motsvarar det Kunden har betalat för att använda Tjänsten.

14. Force majeure

Swiftcourt är inte ansvarig i händelse av force majeure som hindrar Swiftcourts tillhandahållande av Tjänsten. Med force majeure menas till exempel krig, krigsliknande händelser, militära övningar, terrorism, upplopp, atom eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, beslag, strejk, blockad, allmänna avbrott i elnätet, allmänna avbrott i data- eller teleförbindelser eller liknande händelse.

15. Immateriella rättigheter

Swiftcourt och/eller dess licensgivare äger samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Hemsidan och Tjänsten i sin helhet. Ingen bestämmelse i detta Avtal ska uppfattas som en överföring av någon immateriell rättighet från Swiftcourt till Kund eller annan.

16. Meddelanden

Meddelanden som skickas till Kund från Swiftcourt skickas först och främst till av Kund angiven e-postadress, och annars som SMS till Kundens angivna telefonnummer. Du åtar dig därför att uppge giltig och korrekt e-postadress och telefonnummer.

Du åtar dig även att informera Swiftcourt om ändringar sker i nämnda kontaktinformation. Uppdatering av informationen kan ske antingen genom att du uppdaterar ditt Konto eller genom att skicka ett mejl till Swiftcourt på e-postadressen som anges på Hemsidan.

17. Ångerrätt

Tjänsten är en internetbaserad tjänst med digitalt innehåll. Du som Kund accepterar att Tjänsten endast kan levereras till dig på distans digitalt via dator, smarttelefon eller tablet. Tjänsten kan inte levereras via fysiska medium. Som Konsument till oss godtar du därför att den ångerrätt som stadgas i 2 kap § 10 Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler därför inte ska gälla för detta Avtal.

18. Tillämplig lag och tvist

Detta Avtal regleras utav svensk rätt.

Tvist i anledning av dessa Villkor ska slutligen avgöras av allmän domstol.