Allmänna villkor

1. Definitioner

Avtalet Dessa villkoren som vi beskriver i detalj nedan
Hemsida swiftcourt.com
Kunden Du som använder vår tjänst efter att du har accepterat villkoren för att använda vår tjänst. Du kan vara både en privatperson och ett företag.
Swiftcourt Swiftcourt AB som är ett registrerat aktiebolag i Sverige med registreringsadressen Jöns Filsgatan 2, 211 33, Malmö, Sverige.
Tjänsten De tjänster som Swiftcourt levererar i enlighet med Avtalet. Tjänsten beskrivs kort här och i detalj på Hemsidan.
Transaktion Ett avtal om ett köp mellan två Kunder som använder Swiftcourts Tjänst.
Transaktionsavtal Det specifika Avtalet som ingås i samband med en Transaktion mellan två Kunder till Swiftcourt som använder Swiftcourts Tjänst.

2. Bindande avtal mellan dig som Kund och Swiftcourt

För att använda Swiftcourts Tjänst, antingen via en marknadsplats eller direkt på Hemsidan när du skapar en användarprofil, måste du först acceptera detta Avtal. När du accepterar detta avtal har du godkänt du villkoren här i och ingått ett bindande Avtal med Swiftcourt.

Avtalet är endast bindande om du som Kund är en privatperson och är över 18 år när Avtalet ingicks alternativt firmatecknare för ett registrerat företag.

3. Ångerfrist

Tjänsten levereras som en internetbaserad tjänst med digitalt innehåll. Tjänsten levereras därför på distans till Kunden via dator, smarttelefon eller tablet. Tjänsten kan inte levereras via fysiska medium. När kunden accepterar villkoren i det här Avtalet och samtycker till hur Tjänsten levereras, har själva leveransen av Tjänsten påbörjats. Ångerrätten i enlighet med § 10 Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller inte till dess att Tjänsten har utförts i sin helhet. Ångerfristen i § 10 Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller således inte.

4. Beskrivning av tjänsten

Swiftcourt ger dig som Kund tillgång till en webbplattform där du får tillgång till olika digitala kontraktsmallar som kan användas vid köp och försäljning av varor eller tjänster, i hyresförhållande eller andra typer av transaktionsbaserade relationer mellan dig som kund och din motpart. Via webbplattformen får du också tillgång till elektronisk signering där du som Kund kan reglera, dokumentera och ingå Transaktionsavtal vid olika Transaktioner.

Swiftcourts signeringslösning autentiserar signering genom en verifieringskod som skickas till uppgett mobiltelefonnummer på Hemsidan och utskick av en PDF-kopia av det det ingångna Transaktionsavtalet till avtalsparterna. Swiftcourts signeringslösning är en “elektronisk signatur” i enlighet med § 2 Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Ex: Två parter, A och B, är eniga om att genomföra ett privatköp av en vara och parterna använder Swiftcourts Tjänst. Både A och B anses som Kunder. Genom Tjänsten kan Kunderna ingå ett avtal om Transaktionen anpassat för den specifika varan.

Om det uppstår en oenighet mellan parterna i Transaktionen, erbjuds Kunderna en möjlighet att lösa tvisten genom medling på Swiftcourts webbaserade och självbetjänande medlingstjänst.

Tjänsten omfattar också det som anges och beskrivs om Tjänsten på Hemsidan.

5. Tjänstens öppettider

Swiftcourt skall se till så att Kunden har tillgång till Tjänsten via webben. Tjänsten siktar på att ha öppet mellan 08.00-17.00 på vardagar.

6. Support vid fel i tjänsten

Support vid tillfälliga fel i Tjänsten erbjuds till alla Kunder som använder Tjänsten. Driftsavbrott, störningar i Tjänsten rapporteras till Swiftcourt på följande kontaktuppgifter:

Swiftcourt kommer att efter bästa förmåga felsöka och åtgärda felen inom en rimlig tid.
Kunden har emellertid ingen rätt att kräva ersättning eller kompensation till följd av felen eller driftsavbrotten i Tjänsten. Inga andra garantier eller krav kan göras gällande mot Swiftcourt på grund av felen eller driftsavbrotten.

7. Lagring av ingångna Avtal

Avtal mellan Swiftcourt Kunden lagras och bevaras av Swiftcourt i 2 år eller längre om så fordras av gällande lagstiftning.

Avtal som Kunderna ingår och signerar genom Tjänsten lagras av Swiftcourt så länge åtminstone en av Parterna har ett användarkonto hos Swiftcourt. När ett användarkonto raderas, lagras kontraktet till dess att båda Kunderna i kontraktet bekräftat att kontraktet skall raderas. Anledningen till detta är att kontraktet är en juridisk skyldighet och är förpliktande för båda parterna. Därför sparas kontraktet så länge det krävs och är rimligt. Ett användarkonto kan således raderas utan att kontraktet som är kopplat till kontot raderas. En Kund som har raderat sitt konto men har kvar kontrakt som signerats med Tjänsten, har möjlighet att begära ut informationen och datan som finns om Kunden i kontraktet.

8. Insamling och behandling av personuppgifter

Swiftcourt hanterar personuppgifter med respekt för folks privatliv. Swiftcourt är att anse som "personuppgiftsansvarig". Swiftcourt är etablerat i Sverige och därmed under tillsyn av tillsynsmyndigheten i Sverige.

Swiftcourt samlar in och behandlar personuppgifter som Kunden angett när han eller hon använder Tjänsten och skapar en Användare på Hemsidan (personlig information). Swiftcourt sparar också ingångna Transaktionsavtal.

Föremålet för behandlingen av personlig information är att ge, administrera, marknadsföra och förbättra Tjänsten samt uppfylla alla förpliktelser som följer av detta Avtal.

För att på bästa sätt kunna hjälpa dig som Kund med supportärenden i anledning av Tjänsten, felsökning och felhantering av buggar och andra tekniska problem, använder Swiftcourt automatisk insamlad information av dig som kund genom de inställningar som du i din browser har samtyckt till att Swiftcourt samlar in. Här är några exempel på information som vi samlar in:

  • Information om din enhet (PC, mobil, tablet),
  • IP-adress,
  • maskinvara, och
  • information om operativsystem.

För närmare information om vilken teknisk information Swiftcourt samlar in, hänvisar vi till Swiftcourts cookie policy som du som Kund får välja att acceptera första gången du besöker vår Hemsida.

Insamlingen av den tekniska informationen är nödvändig för att hantera supportärenden och felrapportering så effektivt som möjligt. När du som Kund accepterar detta Avtal, samtycker du också att Swiftcourt samlar in och använder sig av den tekniska informationen.

Swiftcourt har inte rätt att använda den tekniska informationen till annat än förbättringar och uppdateringar av Tjänsten, statistiska summeringar av användandet av Tjänsten, samt support- och felhantering av Tjänsten. Swiftcourt lovar att behandla den tekniska informationen konfidentiellt och inte lämna ut den till någon annan.

Överföring till tredjepart och användning av databehandlare

Swiftcourt överför personuppgifter till sina databehandlare. Swiftcourt har ingått avtal med följande databehandlare:

  • DigitalOcean: Här ligger delar av våra servrar och viss data slussas igenom här till vår databas. Här sparas dock inga personuppgifter.
  • Meteor Galaxy (Amazon Web Services som underleverantör): Här ligger delar av våra servrar och viss data slussas igenom här till vår databas. Här sparas dock inga personuppgifter.
  • Amazon Web Services: Här ligger delar av våra servrar och viss data slussas igenom här till vår databas. Här sparas dock inga personuppgifter.
  • Compose: Här ligger våra servrar och vår databas och här lagras alla personuppgifter och övrig data tryggt och säkert.
  • Mandrill: Tjänsten vi använder för att skicka mail till dig som Kund. Vissa personuppgifter kan sparas här i samband med mailutskicken, men sparas aldrig längre än 30 dagar.

Alla databehandlare har ingått skriftliga avtal med Swiftcourt.

Överföring till tredjepart och användning av databehandlare

När du som Kund använder Tjänsten erbjuds du också möjligheten att köpa eller beställa olika typer av tilläggstjänster, såsom försäkring. När du beställer eller köper en sådan Tilläggstjänst samtycker du också till att vi skickar över den datan och informationen som krävs för att du som Kund ska kunna genomföra köpet eller beställningen. Du som kund erbjuds alltid en möjlighet att bekräfta datan och informationen som skickas i samband med köpet eller beställningen av tilläggstjänsten. Det kan också vara så att data om dig skickas till tilläggstjänst då din motpart i kontraktet använder en tjänst. Om du undrar vilken data som vi har skickat vidare, kan du enkelt kontakta oss så hjälper vi dig ta fram datan och vart den skickats.

Alla partners har ingått skriftliga databehandlingsavtal med Swiftcourt och uppfyller gällande lagkrav för personuppgiftsbehandling.

Insyn och rättning av personlig information

Kunden har rätt till att kontakta Swiftcourt och begära information om vilken personlig information som Swiftcourt behandlar samt begära att Swiftcourt korrigerar felaktiga och ofullständiga personuppgifter. Kunden kan också begära att informationen skall raderas. Om det gäller personuppgifter i ett signerat kontrakt, kan datan endast raderas om bägge parterna i kontraktet bekräftar detta då kontraktet är juridisk förpliktande för bägge parter. Se mer om detta under p. 7.

En begäran om insyn, rättning eller radering ska ställas till: support@swiftcourt.com eller direkt i livechatten på Hemsidan.

9. Lösenord och inloggning

Kontosäkerhet, oauktoriserat bruk och kontroll av användarkonton

Kunden ansvarar för säkerheten av sitt användarkonto. Kunden skall icke dela lösenordet, ge någon annan tillgång till kontot eller agera på något sätt som kan påverka kontots säkerhet. Kunden är själv ansvarig för oauktoriserat bruk av användarkontot.

10. Kundens ansvar och förpliktelser

Kundens förpliktelser med hänsyn till användning av Tjänsten

Kunden ansvarar för nödvändig hård- och mjukvara som krävs för att få tillgång till Tjänsten. Detta inkuderar webbläsare, programvara för att läsa ingångna avtal som signerats genom Tjänste och som sparats i PDF-format. Kunden har ingen rätt att bruka Tjänsten på ett sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av programvara eller material som innehåller skadlig kod. Kunden kan bara spara egna Transaktionsavtal som ingåtts genom Tjänsten.

Olagliga aktiviteter

Kunden kan inte använda Tjänsten på ett sätt som leder till olagliga aktiviteter av något slag eller ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt behandla eller överföra information i strid med gällande lagstiftning.

Annan störande beteenden

Kunden kan inte använda tjänsten på ett sätt som enligt Swiftcourt kan uppfattas som hotande, kränkande, rasistiskt, kränkande, obscent, vulgärt eller på något annat sätt som innebär ett intrång på den personliga integriteten.

Avsiktlig störning av användning av Tjänsten

Kunden kan inte använda Tjänsten på ett sätt som kan utgöra en säkerhetsrisk eller innebära ett driftsavbrott av Swiftcourts Tjänst eller på ett sätt som uppenbarligen innebär missbruk av Tjänsten.

Användning av Tjänsten som skadar Swiftcourt

Kunden skall inte använda Tjänsten på ett sätt som kan innebära skada för Swiftcourt. Kunden åtar sig också att inte använda Swiftcourts varumärke utan Swiftcourts skriftliga samtycke.

Användning av Tjänsten

Kunden skall enbart nyttja Tjänsten eller lagringsutrymmet på Swiftcourts servrar i enlighet med detta Avtal.

Konsekvenser för kunden vid överträdelse

Om Swiftcourt har en misstanke om att Kunden har brutit mot sina förpliktelser enligt detta Avtal, har Swiftcourt en ensidig rätt att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsten utan att Kunden har rätt till något ersättning. Vid en sådan hävning av Avtalet,, kommer all information som sparats om Kunden att raderas.

11. Rätt till användning och innehåll

Definition av användning och innehåll

Till Kundens användning ges en global rätt, i enlighet med detta Avtal, att använda Tjänstens rätt och innehåll (innehåller består av men är inte begränsat till alla kontraktsmallar mm.) (Innehållet). Genom Avtalet ges Kunden en rätt att använda de kontraktsmallar som ingår i Tjänsten samt att ingå Transaktionsavtal för egen räkning.

Kunden har ingen rätt att kommersiellt reproducera, duplicera, kopiera, sälja, vidaresälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, Hemsidan, Innehållet utan skriftligt samtycke från Swiftcourt.

Ändringar i Innehållet

Swiftcourt förbehåller sig rätten att närsomhelst under avtalsperioden ändra och ersätta Innehållet. Alla immateriella och andra rättigheter till Innehållet innehas av Swiftcourt eller dess licensgivare. Ändringar i Innehållet påverkar dock inte redan utförda Tjänster.

Begränsningar i användning av Tjänsten

Kunden har inga ytterligare rättigheter till Innehållet annat än det som anges i detta Avtal.

Garantier gällande innehållet

Swiftcourt garanterar inte att Innehållet lever upp till Kundens behov eller att Innehållet kan användas utan avbrott eller fel. Kunden är själv ansvarig för att Innehållet uppfyller Kundens behov. Transaktionsavtalen är menade att vara balanserade och tillgodose båda parterna i en Transaktion. Det är således upp till Kunderna att redigera Innehållet så att det överensstämmer med kraven för den konkreta Transaktionen.

12. Betalningsvillkor

Betalning av Tjänsten

Swiftcourt förbehåller sig rätten att när som ändra priset för Tjänsten. Ändringarna publiceras på Hemsidan. Prisändringarna kan endast göras gällande mot Kunden före Kunden har betalat för Tjänsten. Prisändringarna sker genom att det nya priset publiceras på Hemsidan eller genom att Kunden blir informerad om prisändringarna på annat sätt i förbindelse med beställningen av Tjänsten.

När Tjänsten används för att signera kontrakt som kräver betalning via Tjänsten, sker betalningen via betalningssystemet Stripe. Du som kund kan själv välja att spara dina betalkortsdetaljer hos Stripe. Swiftcourt sparar inte och har inte heller någon tillgång till några betalkortsdetaljer.

13. Ansvarsbegränsning för skada

Swiftcourts ansvar i förhållande till Kunden och tredjepart är begränsat. Swiftcourt ansvarar inte för direkt eller indirekt skada och andra följdskador på personer. Detsamma gäller för skada på egendom, ekonomisk förlust eller förlust av information som beror på Kundens eller tredjeparts användning av Tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Ansvar i enlighet med detta Avtal är för Swiftcourts del begränsat till ett belopp som motsvarar det Kunden har betalat för att använda Tjänsten, se p. 7. Detta gäller inte om Swiftcourt har uppträtt grovt oaktsamt eller uppsåtligen.

14. Varighet och uppsägelse

Avtalets ikraftträdande och upphörande

Avtalet gäller från den tid då Kunden accepterar Avtalet i samband med beställningen av Tjänsten på Hemsidan. Vid varje ny beställning av Tjänsten accepteras detta Avtal på nytt av Kunden och reglerar då villkoren för den nya beställningen. Kundens användarkonto raderas efter 24 månader utan aktivitet. Med aktivitet menas i denna förbindelse att en Transaktion har genomförts eller varit i dialog genom användning av kommunikationsplattformen i Tjänsten. Kunden kan också be om att få sitt användarkonto raderat.

Omedelbar uppsägning

Swiftcourt förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda delar eller hela Tjänsten (inkluderat att radera all sparad information om Kunden) när Kunden har använt Tjänsten i strid med detta Avtal.

Skador vid kontraktsbrott och omedelbar uppsägning

Vid kontraktsbrott eller omedelbar uppsägning som följer av Kundens felaktiga användning av Tjänsten, förbehåller Swiftcourt sig en rätt att kräva ersättning för eventuella skador som orsakats av Kundens kontraktsbrott eller brott mot kontraktsrättsliga principer.

15. Meddelanden

Meddelanden som skickas till Kunden från Swiftcourt skickas först och främst till Kundens angivna e-postadress och som alternativ möjlighet som SMS till Kundens angivna telefonnummer. Kunden är därför förpliktigad att uppge giltig och korrekt e-postadress samt giltigt och korrekt telefonnummer. Kunden måste också uppdatera Swiftcourt om ändringar i kontaktinformationen.

Uppdatering av informationen sker antingen genom att Kunden uppdaterar sin profil på sitt användarkonto eller genom att skicka ett mail till Swiftcourt på e-postadressen som anges på Hemsidan.

16. Ändringar i Avtalet

Ändringar i villkoren för användning av Tjänsten

Swiftcourt förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten. Ändringarna har dock ingen påverkan på redan utförda Tjänster.

Swiftcourt förbehåller sig också rätten att ändra, lägga till, eller justera villkor i Avtalet. Swiftcourt ansvarar för att informera Kunden om ändringar i Avtalet samt väsentliga ändringar i Tjänsten. Ändringarna kommuniceras via Tjänsten, antingen på Hemsidan eller via e-post till Kunden på Kundens angivna e-postadress. Vid ändringar av Avtalet eller Tjänsten måste Kunden explicit acceptera de nya villkoren som ett led i de delar av Tjänsten som inte redan har utförts efter ändringarna.

Ändringarna påverkar således inte redan utförda Tjänster.

17. Tillämplig lag och tvister

Vid en tvist mellan Swiftcourt och Kunden skall detta Avtal regleras av Svensk lag och lösas av Malmö Tingsrätt som första instans. Om kunden är en konsument har Kunden rätt att väcka talan i den tingsrätt där han eller hon bor.