blue-content-bg.jpg

Allmänna villkor

Regler och villkor för användande av Swiftcourts tjänster

1. Definitioner

Avtalet Dessa allmänna villkor.
Hemsida www.swiftcourt.com/sv
Kunden Den person (juridisk eller fysisk) som har ingått Avtalet med av Swiftcourt.
Swiftcourt Swiftcourt ApS, registrerat genom Erhvervstyrelsen i Danmark med CVR nummer 36545704, och registreringsadress Dannskiold Samsøes Allé 41, 1134, Köpenhamn, Danmark
Tjänsten De tjänster som Swiftcourt levererar i enlighet med Avtalet
Transaktion Ett avtal om ett köp mellan två Kunder till Swiftcourt.
Transaktionsavtal Avtalet som ingås i relation till en Transaktion mellan två Kunder till Swiftcourt.

2. Bindande avtal

Genom att upprätta ett konto på Swiftcourts Hemsida eller genom att acceptera detta Avtal efter att ha upprättat ett användarkonto har Kunden och Swiftcourt ingått ett bindande Avtal.

Avtalet är endast bindande om Avtalet, ifall Kunden är en privatperson, har ingåtts med en person som vid tidpunkten för Avtalets ingående var över 18 år.

3. Ångerfrist

Tjenesten leveres som en fjernlevert tjeneste av digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium. Gjennom Kundens bestilling Tjänsten levereras på distans med digitalt innehåll och ej med fysiska medium. Genom Kundens beställning på Hemsidan har Kunden samtyckt till att leveransen av Tjänsten har påbörjats och att ångerrätten i enlighet med § 10 Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte endast gäller till dess att Tjänsten har utförts i sin helhet. Ångerfristen i § 10 Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller således inte.

4. Beskrivning av tjänsten

Swiftcourt ger Kunden tillgång till en webbplattform där Kunden får tillgång till olika digitala kontraktsmallar som kan användas vid köp och försäljning av varor eller tjänster samt en metod för elektronisk signering varigenom Kunderna kan reglera, dokumentera och ingå Transaktionsavtal vid olika Transaktioner.

Swiftcourts signeringslösning autentiserar signering genom en verifieringskod som skickas till uppgett mobiltelefonnummer på Hemsidan och utskick av en PDF-kopia av det det ingångna Transaktionsavtalet till avtalsparterna. Swiftcourts signeringslösning är en “elektronisk signatur” i enlighet med § 2 Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Ex: Två parter, A och B, är eniga om att genomföra ett privatköp av en vara och parterna använder Swiftcourts Tjänst. Både A och B anses som Kunder. Genom Tjänsten kan Kunderna ingå ett avtal om Transaktionen anpassat för den specifika varan.

Om det uppstår en mellan parterna i Transaktionen, kan Kunderna lösa tvisten genom medling på Swiftcourts webbaserade och självbetjänande medlingstjänst. Om parterna i Transaktionen inte kommer överens, kan Kunderna lösa tvisten genom Swiftcourts digitala skiljeförfarandeprocess i enlighet med Swiftcourts regler om skiljeförfarande, i det fall att parterna i Transaktionen har använt sig av Swiftcourts skiljeklausul i Transaktionsavtalet.

Tjänsten omfattar också det som anges och beskrivs om Tjänsten på Hemsidan.

Vad detta Avtalet med Kunden omfattar bestäms av den specifika beställning som gjorts av Kunden på Hemsidan.

5. Tjänstens öppettider

Swiftcourt skall se till så att Kunden har tillgång till Tjänsten via webben. Tjänsten siktar på att ha öppet mellan 08.00-17.00 på vardagar.

6. Support vid fel i tjänsten

Support vid tillfälliga fel i Tjänsten erbjuds till alla Kunder som använder Tjänsten. Driftsavbrott, störningar i Tjänsten rapporteras till Swiftcourt på följande kontaktuppgifter:

Swiftcourt kommer att efter bästa förmåga felsöka och åtgärda felen inom en rimlig tid.
Kunden har emellertid ingen rätt att kräva ersättning eller kompensation till följd av felen eller driftsavbrotten i Tjänsten. Inga andra garantier eller krav kan göras gällande mot Swiftcourt på grund av felen eller driftsavbrotten.

7. Lagring av ingångna Avtal

Avtal mellan Swiftcourt Kunden lagras och bevaras av Swiftcourt i 2 år eller längre om så fordras av gällande lagstiftning.

Avtal som Kunderna ingår och signerar genom Tjänsten lagras av Swiftcourt så länge åtminstone en av Parterna har ett användarkonto hos Swiftcourt. När ett användarkonto raderas, raderas också ingångna avtal mellan Kunderna som har sparats hos Swiftcourt.

8. Insamling och behandling av personuppgifter

Swiftcourt hanterar personuppgifter med respekt för folks privatliv. Swiftcourt är att anse som "personuppgiftsansvarig". Swiftcourt är etablerat i Danmark och därmed under tillsyn av tillsynsmyndigheten i Danmark.

Swiftcourt samlar in och behandlar personuppgifter som Kunden angett när han eller hon använder Tjänsten och skapar en Användare på Hemsidan (personlig information). Swiftcourt sparar också ingångna Transaktionsavtal.

Föremålet för behandlingen av personlig information är att ge, administrera, marknadsföra och förbättra Tjänsten samt uppfylla alla förpliktelser som följer av detta Avtal.

Swiftcourt vil i forbindelse med feilrapporter eller support for den enkelte Kunde benytte automatisk innsamlet informasjon som kunden, gjennom innstillinger i nettleseren har samtykket til at Swiftcourt samler inn om kundens datamaskin, IP adresse, maskinvare, operativsystemer, programmer ("Teknisk Informasjon"). For en nærmere informasjon om hvilken Teknisk informasjon vi samler inn vises det til cookie policy (www.swiftcourt.com/no/cookie-policy). Bruk av disse opplysninger er nødvendig for å håndtere en supporthenvendelse. Ved å godta brukeravtalen har kunden gitt Swiftcourt samtykke til å samle inn og benytte Teknisk Informasjon. Swiftcourt har ikke rett til å bruke Teknisk Informasjon til annet enn håndtering av feilrapporter eller til å yte support. Swiftcourt forplikter seg til å behandle all innsamlet informasjon konfidensielt.

Överföring till tredjepart och användning av databehandlare

Swiftcourt överför endast personuppgifter till sina databehandlare. Swiftcourt har ingått avtal med följande databehandlare:

  • DigitalOcean
  • Meteor Galaxy (Amazon Web Services som underleverantör)
  • Compose

Alla databehandlare har ingått skriftliga avtal med Swiftcourt.

Insyn och rättning av personlig information

Kunden har rätt till att kontakta Swiftcourt och begära information om vilken personlig information som Swiftcourt behandlar samt begära att Swiftcourt korrigerar felaktiga och ofullständiga personuppgifter.

En begäran om insyn eller rättning ska ställas till: support@swiftcourt.com.

9. Lösenord och inloggning

Kontosäkerhet, oauktoriserat bruk och kontroll av användarkonton

Kunden ansvarar för säkerheten av sitt användarkonto. Kunden skall icke dela lösenordet, ge någon annan tillgång till kontot eller agera på något sätt som kan påverka kontots säkerhet. Kunden är själv ansvarig för oauktoriserat bruk av användarkontot.

10. Kundens ansvar och förpliktelser

Kundens förpliktelser med hänsyn till användning av Tjänsten

Kunden ansvarar för nödvändig hård- och mjukvara som krävs för att få tillgång till Tjänsten. Detta inkuderar webbläsare, programvara för att läsa ingångna avtal som signerats genom Tjänste och som sparats i PDF-format. Kunden har ingen rätt att bruka Tjänsten på ett sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av programvara eller material som innehåller skadlig kod. Kunden kan bara spara egna Transaktionsavtal som ingåtts genom Tjänsten.

Olagliga aktiviteter

Kunden kan inte använda Tjänsten på ett sätt som leder till olagliga aktiviteter av något slag eller ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt behandla eller överföra information i strid med gällande lagstiftning.

Annan störande beteenden

Kunden kan inte använda tjänsten på ett sätt som enligt Swiftcourt kan uppfattas som hotande, kränkande, rasistiskt, kränkande, obscent, vulgärt eller på något annat sätt som innebär ett intrång på den personliga integriteten.

Avsiktlig störning av användning av Tjänsten

Kunden kan inte använda Tjänsten på ett sätt som kan utgöra en säkerhetsrisk eller innebära ett driftsavbrott av Swiftcourts Tjänst eller på ett sätt som uppenbarligen innebär missbruk av Tjänsten.

Användning av Tjänsten som skadar Swiftcourt

Kunden skall inte använda Tjänsten på ett sätt som kan innebära skada för Swiftcourt. Kunden åtar sig också att inte använda Swiftcourts varumärke utan Swiftcourts skriftliga samtycke.

Användning av Tjänsten

Kunden skall enbart nyttja Tjänsten eller lagringsutrymmet på Swiftcourts servrar i enlighet med detta Avtal.

Konsekvenser för kunden vid överträdelse

Om Swiftcourt har en misstanke om att Kunden har brutit mot sina förpliktelser enligt detta Avtal, har Swiftcourt en ensidig rätt att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsten utan att Kunden har rätt till något ersättning. Vid en sådan hävning av Avtalet,, kommer all information som sparats om Kunden att raderas.

11. Rätt till användning och innehåll

Definition av användning och innehåll

Till Kundens användning ges en global rätt, i enlighet med detta Avtal, att använda Tjänstens rätt och innehåll (innehåller består av men är inte begränsat till alla kontraktsmallar mm.) (Innehållet). Genom Avtalet ges Kunden en rätt att använda de kontraktsmallar som ingår i Tjänsten samt att ingå Transaktionsavtal för egen räkning.

Kunden har ingen rätt att kommersiellt reproducera, duplicera, kopiera, sälja, vidaresälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, Hemsidan, Innehållet utan skriftligt samtycke från Swiftcourt.

Ändringar i Innehållet

Swiftcourt förbehåller sig rätten att närsomhelst under avtalsperioden ändra och ersätta Innehållet. Alla immateriella och andra rättigheter till Innehållet innehas av Swiftcourt eller dess licensgivare. Ändringar i Innehållet påverkar dock inte redan utförda Tjänster.

Begränsningar i användning av Tjänsten

Kunden har inga ytterligare rättigheter till Innehållet annat än det som anges i detta Avtal.

Garantier gällande innehållet

Swiftcourt garanterar inte att Innehållet lever upp till Kundens behov eller att Innehållet kan användas utan avbrott eller fel. Kunden är själv ansvarig för att Innehållet uppfyller Kundens behov. Transaktionsavtalen är menade att vara balanserade och tillgodose båda parterna i en Transaktion. Det är således upp till Kunderna att redigera Innehållet så att det överensstämmer med kraven för den konkreta Transaktionen.

12. Betalningsvillkor

Betalning av Tjänsten

Swiftcourt förbehåller sig rätten att när som ändra priset för Tjänsten. Ändringarna publiceras på Hemsidan. Prisändringarna kan endast göras gällande mot Kunden före Kunden har betalat för Tjänsten. Prisändringarna sker genom att det nya priset publiceras på Hemsidan eller genom att Kunden blir informerad om prisändringarna på annat sätt i förbindelse med beställningen av Tjänsten.

När Tjänsten används för att signera kontrakt sker betalningen via betalningssystemet Stripe. Swiftcourt sparar inte och har inte heller någon tillgång till några betalkortsdetaljer.

13. Ansvarsbegränsning för skada

Swiftcourts ansvar i förhållande till Kunden och tredjepart är begränsat. Swiftcourt ansvarar inte för direkt eller indirekt skada och andra följdskador på personer. Detsamma gäller för skada på egendom, ekonomisk förlust eller förlust av information som beror på Kundens eller tredjeparts användning av Tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Ansvar i enlighet med detta Avtal är för Swiftcourts del begränsat till ett belopp som motsvarar det Kunden har betalat för att använda Tjänsten, se p. 7. Detta gäller inte om Swiftcourt har uppträtt grovt oaktsamt eller uppsåtligen.

14. Varighet och uppsägelse

Avtalets ikraftträdande och upphörande

Avtalet gäller från den tid då Kunden accepterar Avtalet i samband med beställningen av Tjänsten på Hemsidan. Vid varje ny beställning av Tjänsten accepteras detta Avtal på nytt av Kunden och reglerar då villkoren för den nya beställningen. Kundens användarkonto raderas efter 24 månader utan aktivitet. Med aktivitet menas i denna förbindelse att en Transaktion har genomförts eller varit i dialog genom användning av kommunikationsplattformen i Tjänsten. Kunden kan också be om att få sitt användarkonto raderat.

Omedelbar uppsägning

Swiftcourt förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda delar eller hela Tjänsten (inkluderat att radera all sparad information om Kunden) när Kunden har använt Tjänsten i strid med detta Avtal.

Skador vid kontraktsbrott och omedelbar uppsägning

Vid kontraktsbrott eller omedelbar uppsägning som följer av Kundens felaktiga användning av Tjänsten, förbehåller Swiftcourt sig en rätt att kräva ersättning för eventuella skador som orsakats av Kundens kontraktsbrott eller brott mot kontraktsrättsliga principer.

15. Meddelanden

Meddelanden som skickas till Kunden från Swiftcourt skickas först och främst till Kundens angivna e-postadress och som alternativ möjlighet som SMS till Kundens angivna telefonnummer. Kunden är därför förpliktigad att uppge giltig och korrekt e-postadress samt giltigt och korrekt telefonnummer. Kunden måste också uppdatera Swiftcourt om ändringar i kontaktinformationen.

Uppdatering av informationen sker antingen genom att Kunden uppdaterar sin profil på sitt användarkonto eller genom att skicka ett mail till Swiftcourt på e-postadressen som anges på Hemsidan.

16. Ändringar i Avtalet

Ändringar i villkoren för användning av Tjänsten

Swiftcourt förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten. Ändringarna har dock ingen påverkan på redan utförda Tjänster.

Swiftcourt förbehåller sig också rätten att ändra, lägga till, eller justera villkor i Avtalet. Swiftcourt ansvarar för att informera Kunden om ändringar i Avtalet samt väsentliga ändringar i Tjänsten. Ändringarna kommuniceras via Tjänsten, antingen på Hemsidan eller via e-post till Kunden på Kundens angivna e-postadress. Vid ändringar av Avtalet eller Tjänsten måste Kunden explicit acceptera de nya villkoren som ett led i de delar av Tjänsten som inte redan har utförts efter ändringarna.

Ändringarna påverkar således inte redan utförda Tjänster.

17. Tillämplig lag och tvister

Vid en tvist mellan Swiftcourt och Kunden skall detta Avtal regleras av Svensk lag och lösas av Malmö Tingsrätt som första instans. Om kunden är en konsument har Kunden rätt att väcka talan i den tingsrätt där han eller hon bor.