blue-content-bg.jpg

Digital signering

Läs mer om hur Swiftcourts digitala signering fungerar

sign_v2.png

Signera digitalt

Hur signerar jag?

Du signerar Swiftcourts kontrakt på vilken enhet du vill; mobilen, datorn eller surfplattan. Signeringen görs i två enkla steg:

  1. Verifiera ditt telefonnummer genom att ange en kod vi skickar till din mobiltelefon via SMS.
  2. Signera med mobilt BankID

Hur signerar min motpart?

Efter att du har delat kontraktet med din motpart (detta sker genom ett enkelt klick) så får hen tillgång till kontraktet via en länk som skickas ut med email och sms. När din motpart klickat på länken kan denne signera på sin enhet.

När kan jag signera?

Du kan signera kontraktet när som helst så länge kontraktets nödvändiga fält är ifyllda. Skulle din motpart ändra i kontraket efter det att du har signerat kommer din signatur automatiskt att tas bort. Detta för att säkerställa att du bara signerar det du ser vid signeringstillfället.

done_263x230.png

Juridisk sammanfattning om elektroniska underskrifter

Swiftcourts elektroniska signaturer är likställda med en traditionell fysisk underskrift och är juridiskt bindande.

I svensk lag är en skriftlig signatur inget krav för att ett kontrakt skall anses vara juridiskt bindande - Faktum är att avtal med få undantag är giltiga oberoende av form – oavsett om de är muntliga, traditionella skriftliga avtal eller digitala avtal. För att bevisa att ett kontrakt är juridiskt bindande, behöver parterna ibland presentera bevis i en domstol. Tjänster där parterna signerar ett kontrakt med en elektronisk underskrift kan då förse båda parterna i kontraktet med information om signaturerna som godtas av svenska domstolar i enlighet med Rättegångsbalken 35:1 (principen om fri bevisföring), för att påvisa signaturens existens och giltighet samt kontraktets juridiska giltighet.

Swiftcourts kontrakt och digitala signaturer har samma juridiska giltighet som traditionella avtal. Signaturen sker alltid genom två faktorer: SMS samt din personliga underskrift som du tecknar digitalt.

Vid tvist är det viktigt att kunna bevisa att signaturerna gällande avtalet är giltiga. När du signerar Swiftcourts kontrakt elektroniskt vidtas flera åtgärder för att möjliggöra bevisning kring vad som undertecknats, samt under vilka omständigheter som avtalet ingicks. Informationen som tjänsten kan tillhandahålla ger därför parterna mycket starkt bevisläge jämfört med den information som finns att tillgå vid ett traditionellt undertecknande (papper och penna) utan vittnen.

Bevis som sparas för varje elektronisk signering

Tidpunkt
Exakt tidpunkt vid signeringstillfället.
Checksumma för kontraktet (SHA2-512)
Digital checksumman för kontraktet som kan användas för att verifiera att kontraktet inte har modifierats på något sätt efter det att signeringen genomfördes.
Förnamn
Parternas förnamn.
Efternamn
Parternas efternamn.
Användar-ID
Partens användar-ID i Swiftcourts system.
Telefonnummer
Partens telefonnumer. Telefonnumret verifieras genom SMS-kod vid signeringstillfället.
Epost-adress
Partens epost-adress.
Kontraktsroll
Partens roll i kontraktet.
Signatur (vid signering via digitalt tecknad underskrift)
Signaturen sparas i base64-format.
Signeringsmetod
Signeringsmetod som har använts för att signera kontraktet.

Bevis av signaturens autencitet

Signeringsinformationen (angiven ovan) lagras hos Swiftcourt. Användaren ges tillgång till en digital checksumma (SHA2-512) som kan användas för att bevisa att ingen av den sparade informationen rörande signaturen har modifierats sedan signeringstillfället.

Hur får användarna tillgång till bevisning rörande signaturerna?

Vid signering av kontraktet delges användaren ovan nämnda information rörande signaturen direkt i Swiftcourts tjänst samt via den epost-adress som angivits av parterna.

När båda parterna har signerat kontraktet får båda parterna tillgång till två dokument:

  • Kontraktet i PDF-format, samt
  • signeringsbevis i PDF-format.

Signeringsbeviset innehåller ovanstående information om respektive parts signering. Med den informationen kan berörd part säkerställa att de elektroniska signaturerna samt kontraktet inte har modifierats efter signeringstillfället. Signeringsbeviset kan också användas för att verifiera signaturernas giltighet mot tredjepart (bank, försäkringsbolag, etc.).