1. Dokumentets omfattning

Detta dokument ("Bedrägeriskyddspolicyn") reglerar villkoren relaterade till Bedrägeriskyddsgarantin (såsom vidare beskrivet i denna Bedrägeriskyddspolicy) utfärdad av Swiftcourt AB, org. nr. 559084-1721 ("Swiftcourt") för att skydda transaktioner som görs i Sverige med en kombination av lösningarna Swiftcourt Kontrakt och Trygg Betalning med Swiftcourt ("Transaktionskontrakt"/"Betaltjänsten" och gemensamt "Lösningarna") av en köpare och/eller säljare. Denna Bedrägeriskyddspolicy begränsar inte på något sätt dina konsumenträttsliga rättigheter eller sådant ansvar som åläggs Swiftcourt av tvingande konsumentlagstiftning.

Köparen och säljaren benämns nedan som "parterna" och var och en av dem separat som "part".

2. Garantins syfte

Swiftcourts Bedrägeriskyddsgaranti innebär att Swiftcourt garanterar ett bedrägerifritt utfall (eller ett likvärdigt resultat) för transaktioner som har använt Lösningarna i kombination i enlighet med denna Bedrägeriskyddspolicy ("Garantin").

3. Varför Swiftcourt kan garantera en bedrägerifri transaktion

Vid användning av kombinationen av Lösningarna skyddar Swiftcourt både det köpta/sålda objektet och transaktionen genom att:

 • Dokumentera villkoren i avtalet mellan köpare och säljare i ett juridiskt bindande försäljningskontrakt (Transaktionskontrakt);
 • Tillämpa juridiskt bindande e-signaturer från båda parter via mobilt BankID;
 • Utföra en kombinerad Kontoinformationskontroll och Namnkontroll på båda för att säkerställa att de äger de angivna Bankkontona och därför har klarat betydande KYC-kontroller via sina respektive banker;
 • Korsreferera båda parternas namn mot sanktionslistor, AML-listor och antiterrorlistor; och
 • Skydda köpeskillingen för föremålet på ett escrowkonto där pengarna är säkra tills båda parter har bekräftat att överlämningen av föremålet gick bra. Det innebär att säljaren kan lämna över eller skicka varan och vara säker på att pengarna finns tillgängliga, och köparen kan betala i vetskap om att de får tillbaka pengarna om de inte skulle få varan.

Konflikthantering: Om ett eller flera av villkoren i avtalet ändå inte uppfylls erbjuder Swiftcourt hjälp med konflikthantering med tydliga villkor om vad som händer med pengarna eller varan om en godtagbar lösning inte kan hittas.

Vi kompenserar om vi misslyckas: I det fall Bedrägeri ändå skulle inträffa, garanterar Swiftcourt att kompensera endera parten på ett sådant sätt att deras förutsättningar förblir likvärdiga till hur de hade tett sig innan användningen av Lösningarna.

4. Definitioner

 • a. Vad som anses vara bedrägeri

  Med Bedrägeri menas avsiktligt vilseledande för att uppnå orättvis eller olaglig vinning. I samband med Swiftcourt-transaktioner kan det röra sig om följande exempel:

  • Säljaren accepterar betalning men levererar inte den överenskomna varan.
  • Säljaren tar emot betalning men levererar en vara i betydligt sämre skick än vad som avtalats i Swiftcourt-avtalet.
  • Köparen hävdar äganderätt till varan utan betalning.
 • b. Vad som inte anses vara bedrägeri

  • i. Avtalsrättsliga tvister

   Alla åtgärder som kan betraktas som en avtalstvist, t.ex. ett fall som inte uppfyller kraven för bedrägeri i fråga om "avsiktligt vilseledande" och "orättvis eller olaglig vinning". I samband med Swiftcourt-transaktioner kan detta gälla, men begränsas inte till, följande exempel:

   • Säljaren accepterar betalning men levererar inte varan i tid.
   • Säljaren tar emot betalning men levererar en vara som rimligen uppfyller villkoren i avtalet mellan köparen och säljaren, men som inte uppfyller köparens förväntningar.
   • Köparen hävdar äganderätt till föremålet men betalar inte i tid.
   • Säljaren levererar en vara som inte uppfyller de överenskomna villkoren för transaktionen (t.ex. storlek/funktion).

   Trots att tvister inte kan aktivera Garantin, kommer tvister eller klagomål som rör en transaktion som genomförts med hjälp av Betaltjänsten ändå att hanteras av Swiftcourt, enligt Villkoren för Betaltjänsten och tillhörande Konflikthantering. Detta innebär att felet i de flesta fall antingen kommer att avhjälpas av den som orsakat felet eller att motparten helt eller delvis kommer att kompenseras för det inträffade.

  • ii. Försäljning av stulna eller förbjudna varor

   Enligt Swiftcourts Villkor för Betaltjänsten får Betaltjänsten inte användas för försäljning av stulna eller på annat sätt otillåtna varor. Swiftcourt och dess tillhörande tjänster har inte möjlighet att fastställa det faktiska ägandet av den sålda tillgången. Ansvaret för att bekräfta rätten att sälja förblir hos köparen och Garantin gäller därför inte om föremålet för transaktionen är stulet. På samma sätt gäller inte garantin om föremålet för transaktionen faller inom någon annan kategori för förbjudna varor som anges i villkoren för Betaltjänsten.

5. Vem kan använda garantin?

Alla Swiftcourtanvändare som, vid tidpunkten för transaktionen, är berättigade att använda Lösningarna.

6. När gäller garantin?

Garantin gäller under följande förutsättningar:

 • Kombinationen av Lösningarna måste ha använts i den specifika transaktionen;
 • Lösningarna måste ha använts i enlighet med deras avsedda och föreskrivna användning;
 • Lösningarna måste ha använts i enlighet med Swiftcourts tillämpliga regler och villkor;
 • Transaktionen måste ha ägt rum i Sverige;
 • Handlingen/omständigheten som ger upphov till ett anspråk måste uppfylla kraven för och utgöra ett Bedrägeri; och
 • Den drabbade parten kan starkt stödja sitt anspråk i enlighet med avsnitt 8 b) nedan.

7. När gäller inte garantin?

Garantin gäller inte under följande förutsättningar:

 • Om pengarna fortfarande är säkert förvarade på escrow-kontot. I detta fall kan transaktionen snarare blockeras av endera parten, i vilket fall produkten och pengarna kommer att återlämnas till sina respektive ursprungliga ägare, eller utlösa ett klagomål som hanteras i enlighet med villkoren för Betaltjänsten och tillhörande konflikthantering.
 • Om det kan bevisas att den bedragna parten har agerat grovt oaktsamt.
 • Om den bedragna parten på något sätt har konspirerat med motparten för att begå Bedrägeriet.
 • Om användare har använt copycat-tjänster som ser ut som, eller påstår sig vara, Swiftcourt-produkter.
 • Om force majeure eller annan oförutsebar händelse, utanför Swiftcourts kontroll, förhindrar fullgörandet av Garantin.
 • Om de villkor som anges i punkt 6 ovan inte är uppfyllda.

8. Hur ett anspråk hanteras och vad som händer vid bedrägeri

Eventuella anspråk gentemot denna Bedrägeriskyddspolicy kommer alltid att hanteras i enlighet med policyn för Swiftcourts Konflikthantering som anges i Villkoren för Betaltjänsten. Därutöver gäller följande villkor och rutiner:

 • a. Anmäla ett anspråk
  Ett anspråk gentemot Garantin måste anmälas så snart Bedrägeriet har upptäckts, för att hjälpa till att förebygga fullförande av bedrägeriet eller möjliggöra återföring av de stulna tillgångarna. Bedrägerifallet ska rapporteras och garantianspråket ska lämnas in genom att "göra ett klagomål" från avtalsvyn i Swiftcourt-appen. Ärendet kommer därefter att hanteras genom Swiftcourts Medlingsplattform.

  Om den drabbade parten inte är säker på att det rör sig om ett Bedrägeri kan denne istället omgående kontakta Swiftcourts Kundtjänst för att rapportera sina misstankar och få ytterligare vägledning.

 • b. Inlämnande av styrkande handlingar
  Garantin är endast giltig om den bedragna parten kan styrka sitt anspråk. För detta ändamål kräver Swiftcourt:

  • En skriftlig redogörelse för händelsen.
  • En kopia av polisanmälan av händelsen, inklusive anmälans diarienummer.
  • Kontaktuppgifter och/eller intyg från två oberoende personer, utan inbördes anknytning till de inblandade parterna, som kan intyga att de inte har sett den påstått drabbade parten inneha varan eller köpeskillingen.
  • Ytterligare stödmaterial kommer att bedömas från fall till fall.
 • c. Reglering av anspråk
  Ett krav anses vara reglerat när en slutlig bedömning har publicerats på Swiftcourts Medlingsplattform och den potentiella ersättningen har nått det bankkonto som den bedragna parten använde i Betaltjänsten eller som anges i Swiftcourtavtalet.

  Ett reglerat ärende kan bli föremål för ett av två utfall:

  • Godkänt: Villkoren för att aktivera Garantin anses vara uppfyllda. Den bedragna parten kommer att kompenseras i enlighet med vad som anges under avsnitt 9 "Kompensation" i denna Bedrägeriskyddspolicy.
  • Nekat: Ärendet uppfyller inte de fastställda kriterierna för att aktivera garantin, och inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Skälen till varför garantin inte kan aktiveras kommer att anges tydligt. Om den part som vill använda garantin vill tillhandahålla ytterligare material för att bevisa att garantin verkligen gäller, kan de göra detta inom 30 dagar efter publiceringen av beslutet.

Swiftcourt strävar efter att lösa alla anspråk gentemot Garantin inom 30 dagar från mottagandet av anspråket.

Ett anspråk kommer att anses vara mottaget baserat på tidsstämpeln för det första meddelandet som publicerades på Medlingsplattformen av den bedragna parten som anger att de vill rapportera en bedräglig incident.

Swiftcourt kommer inte att utge någon ersättning för försenat infriande av Garantin om det tar längre tid än 30 dagar att lösa anspråket, såvida inte:

 • Den bedragna parten kan bevisa att förseningen har orsakat denne ekonomisk skada, OCH;
 • Swiftcourt inte kan bevisa att förseningen har orsakats av den bedragna parten eller andra faktorer utanför Swiftcourts kontroll.

9. Kompensation

Vi på Swiftcourt anser att det inte ska vara möjligt att begå bedrägeri när kombinationen av Lösningarna används. Om våra förebyggande metoder ändå misslyckas är vårt mål att garantera dig ett resultat som motsvarar det resultat du skulle ha sett om du inte hade blivit bedragen, genom att återställa dig till samma finansiella situation som innan du använde vår tjänst. Detta kommer att åstadkommas genom ekonomisk kompensation.

För detta ändamål kommer Swiftcourt att ersätta en part med ett godkänt anspråk med det monetära värde som de har förlorat till följd av den bedrägliga handlingen.

Ersättningsvärdet kan inte överstiga det värde för varan som angivits i Swiftcourts kontrakt. Det kan inte heller överstiga Swiftcourts användningstak för betaltjänsten på 50.000 euro.

Övriga begränsningar:

 • Om det värde som anges i avtalet är väsentligt högre än vad som rimligen kan förväntas för en liknande produkt, kommer Swiftcourt att ta detta som skäl att misstänka att det kan finnas en konspiration för att begå bedrägeri mellan parterna. I detta fall kommer Swiftcourt endast att ersätta den bedragna parten med det penningvärde som är rimligt för en liknande vara med hänsyn till marknadsläget den dag då avtalet undertecknades av båda parter.
 • Swiftcourt kommer inte att kompensera för eventuell sveda och värk. Denna garanti avser endast det monetära värdet av föremålet.
 • Swiftcourt ersätter inte eventuella merkostnader som uppstår i samband med bedrägeriet (t.ex. utredningskostnader, ränta, domstolsavgifter) om Swiftcourt inte i förväg har lämnat sitt uttryckliga skriftliga medgivande till att sådana kostnader uppstår.

10. Tillämplig lag och överklagande

Garantin regleras av svensk lag.

Part som har nekats att aktivera Garantin kan överklaga detta beslut direkt till Swiftcourt genom att inkomma med styrkande handlingar inom 30 dagar från det att avslaget offentliggjorts.

Då Garantin avser en tjänst som säljs i Sverige skall vidare överklagande ske till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).