Velkommen til Swiftcourt!

Swiftcourt AB (org. nr. 559084–1721), et aksjeselskap registrert, med fakturaadresse Dockplatsen 1, 211 19, Malmö, Sverige (heretter omtalt som ”Swiftcourt”, ”vi”, “oss”, ”vårt” eller ”vår”) leverer en nettbasert tjeneste som tilbyr digitale maler for kjøpskontrakter, e-signering, sikker lagring av kontrakter og andre transaksjonsrelaterte funksjoner via hjemmesiden swiftcourt.com (”Hjemmesiden”) med formål om å hjelpe kjøpere og selgere å gjennomføre trygg handel.

Tjenestene på Hjemmesiden tilbys både til privatpersoner (fysiske personer) og selskaper (juridiske personer). Bruker du våre tjenester (slik definert nedenfor) som privatperson, anses du for å være forbruker (”Forbruker”) i tråd med forbrukerrettslige regler.

Forutsetningen for å bli vår kunde og bruke våre tjenester som beskrevet i denne avtalen (”Avtale”), er at du som Forbruker eller som representant for et selskap aksepterer de alminnelige vilkårene i (”Vilkår”) i denne Avtalen. Disse vilkårene utgjør den bindende Avtalen mellom deg som kunde og oss. Vennligst les Vilkårene nøye før du aksepterer dem. Din rett til å bruke våre Tjenester forutsetter at du overholder vilkårene fullt ut. Vi forbeholder vi oss retten til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning dersom du bruker Tjenesten i strid med Vilkårene.

1. Beskrivelse av tjenesten

Swiftcourt gir Kunder tilgang til en rekke tilpasningsbare digitale kontraktsmaler (”Kontraktsmaler”) som eksempelvis kan brukes til: (i) kjøp og salg av varer og tjenester; (ii) regulering av leieforhold, eller; (iii) andre typer transaksjonsbaserte forhold (”Transaksjoner”). Utover dette gir vi også tilgang til et elektronisk signaturverktøy som gjør at Kunder kan inngå kontrakter opprettet ved hjelp av kontraktmaler for Transaksjoner (”Transaksjonskontrakt”).

Vår levering av tjenester og verktøy for Kontraktsmaler, Transaksjoner, Transaksjonskontrakt og øvrige funksjoner som beskrevet i disse Vilkårene, omtales heretter samlet som (”Tjenesten”) og inkluderes, med mindre annet er nevnt her, i begrepet Swiftcourt.

Eksempel på hvordan Tjenesten kan brukes:

To parter (part ”A” og part ”B”) er enige om at A vil selge et produkt til B og vil anvende Swiftcourt for å gjennomføre Transaksjonen. Gjennom å bruke våre Kontraktsmaler kan A og B sammen utforme Kontrakten som skal regulere forholdet dem imellom. A kan derfor begynne å utforme en Kontrakt som B kan gis tilgang til og kan redigere. For å få tilgang til en kontrakt må de respektive partene først akseptere våre Vilkår. Vilkårene kan aksepteres for følgende tilfeller: (i) når en Konto (som beskrevet nedenfor) opprettes, (ii) når en kontrakt skal påbegynnes (slik som part A i eksemplet ovenfor), eller (iii); når en part skal slutte seg til en kontrakt (slik som part B i eksempelet ovenfor).

Når både A og B har akseptert Vilkårene står de fritt til å opprette en kontrakt i Tjenesten. Kontrakten opprettes ved at partene, basert på en kontraktsmal utarbeidet av Swiftcourt, velger de alternativ og vilkår som de ønsker å anvende på Transaksjonen. Når partene er enige om utformingen av kontrakten, kan kontrakten signeres ved hjelp av elektronisk signering.

När både A och B accepterat dessa Villkor är de fria att skapa ett kontrakt via Tjänsten. Kontraktet upprättas genom att parterna utifrån en Kontraktsmall förberedd av Swiftcourt väljer de alternativ och villkor de vill ska appliceras på deras Transaktion. När parterna är överens om utformningen av kontraktet är de fria att ingå det med hjälp av elektronisk signering.

Swiftcourts signeringsløsning autentiserer signaturer enten gjennom BankID Mobil eller gjennom en verifiseringskode som sendes til det mobilnummeret som Kunden har oppgitt på Hjemmesiden. Dersom Tjenesten brukes i henhold til våre instruksjoner, oppfyller den kravene for ”elektronisk signatur” i henhold til lov om elektroniske tillitstjenester § 1 med tilhørende EU-forordning. Når en Transaksjon er ferdigstilt, sendes en PDF-kopi av den inngåtte Transaksjonskontrakten til avtalepartene.

Mekling

Dersom det skulle oppstå en uenighet mellom partene i en Transaksjon etter at en Transaksjonskontrakt er inngått, gir vi Kundene våre mulighet til å løse tvisten gjennom mekling på vår nettbaserte og selvbetjente meklingstjeneste. Meklingen består i at vi som en nøytral tredjepart kan bistå med ulike kontraktstyper og gi tips om hvordan partene kan komme videre. Mekling er ikke juridisk rådgivning, og Swiftcourt fraskriver seg alt ansvar fra konsekvensene av Kunders bruk av våre meklingsverktøy.

2. Kundens rett til å bruke Tjenesten

Ved å akseptere disse Vilkårene gir vi deg en rett til, i samsvar med vilkårene her, å bruke Tjenesten og dens funksjoner gjennom Avtaleperioden. Tjenesten er nettbasert og leveres via vår Hjemmeside. Som Kunde har du ansvaret for å ha de verktøy som i) kreves for å få tilgang til Tjenesten og ii) for å kunne bruke den. Dette inkluderer en fungerende nettleser (for eksempel Google Chrome), mulighet til å motta bekreftelseskoder når du signerer en Transaksjonskontrakt, og programvare for å lese inngåtte Transaksjonskontrakter som signeres gjennom Tjenesten og deretter lagres i PDF-format (for eksempel Adobe (Adobe Acrobat Reader).

Som Kunde kan du aldri, under noen omstendigheter:

  1. kommersielt reprodusere, duplisere, kopiere, selge, overføre eller utnytte andre deler av Tjenesten, Hjemmesiden eller noe annet som utgjør vår eiendom uten vårt skriftlige samtykke,
  2. bruke Tjenesten på en måte som kan føre til overføring, distribusjon eller opplastning av programvare eller materiale som inneholder skadelig kode for Tjenesten eller andre Kunder,
  3. bruke Tjenesten på en måte som inkluderer, fremmer eller på noen annen måte fører til noen form for ulovlig aktivitet,
  4. bruke Tjenesten på en måte som etter vår oppfatning kan oppleves som truende, støtende, rasistisk, uanstendig, vulgært eller som bryter med andre kunders personlige integritet,
  5. bruke Tjenesten på en måte som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, forårsake driftsavbrudd eller som på annen måte åpenbart innebærer et misbruk av Tjenesten,
  6. bruke Tjenesten på en måte som kan skade Swiftcourt,
  7. bruke et varemerke eller annet kjennetegn tilhørende Swiftcourt uten vårt skriftlige samtykke på en måte som ikke dekkes av disse Vilkårene.

Om du som kunde opptrer i strid med dine forpliktelser etter denne Avtalen, har vi en ensidig rett til å umiddelbart si opp din rett til å bruke Tjenesten, uten at du har rett til noen form for erstatning. For det tilfellet at avtalen sies opp på grunn av brudd på Vilkårene som angitt her, forbeholder vi oss retten til å slette all informasjon som er lagret på din konto.

3. Registrering av konto

For å opprette en konto hos Swiftcourt (”Konto”) må du først gjennomgå en registreringsprosess på Hjemmesiden. Under registreringsprosessen blir du bedt om å oppgi ditt for- og etternavn, din e-postadresse, ditt telefonnummer, ditt bostedsland samt et passord. Vennligst les vår personvernerklæring (https://swiftcourt.com/no/privacy-policy) om hvordan vi behandler personopplysninger før du oppretter en Konto hos oss. Etter at du har fullført registreringsprosessen, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du oppga under registeringsprosessen. En konto kan også registreres når Kunden ønsker å opprette en Transaksjonskontrakt gjennom en tredjeparts markedsplass som Swiftcourt samarbeider med.

4. Kontosikkerhet

Som kunde er du personlig ansvarlig for sikkerheten til kontoen din, samt alle handlinger som foretas der, inkludert, men ikke begrenset til, gjennomføringen av Transaksjoner, samt inngåelsen av Transaksjonskontrakter. Du forplikter deg til å sikre at passordet du valgte for kontoen din holdes konfidensielt. Dersom du mistenker at noen har uautorisert tilgang til ditt passord og/eller Konto, kontakt oss umiddelbart og gi beskjed om dette.

Hvis du ønsker å slette din Swiftcourt-konto, vennligst kontakt oss på support@swiftcourt.com og vi vil hjelpe deg så snart som mulig.

5. Avgifter og betalinger

Med mindre annet er avtalt, vil avgift for bruk av Swiftcourt bli belastet i henhold til den enhver tid gjeldende pris. Prisen på Tjenesten oppgis til Kunden før etableringen av en Transaksjonsavtale kan begynne, og vil variere avhengig av hvilken kontraktsmal Kunden ønsker å bruke. Hvis det ikke er oppgitt noen pris før en Transaksjon er påbegynt, vil det ikke belastes noen transaksjonsavgift. For Forbrukere er prisene oppgitt inkludert moms. For selskaper er prisene oppgitt eksklusive moms.

Swiftcourt forbeholder seg retten til å endre prisen på Tjenesten.

Betalinger skjer via tredjepart, herunder betalingstjenesteleverandøren Stripe. Som Kunde kan det være nødvendig å inngå en separat avtale med Stripe før betaling skjer. Som Kunde kan du velge å lagre din betalingskortinformasjon hos Stripe. Swiftcourt hverken lagrer eller har tilgang til noen betalingsopplysninger.

6. Lagring av påbegynte og opprettede avtaler m.m

Swiftcourt tilbyr lagring av Transaksjonskontrakter som er opprettet gjennom Tjenesten. Vi forplikter oss til å lagre Transaksjonskontrakter for en periode på to (2) år fra den er inngått, eventuelt inntil minst en av partene i Transaksjonsavtalen har en konto hos Swiftcourt.

Dersom en konto, hvor det er opprettet en Transaksjonskontrakt, slettes, blir Transaksjonskontrakten lagret inntil alle Kunder som er part i Transaksjonskontrakten, bekrefter at Kontrakten skal slettes. En konto kan dermed slettes uten at Transaksjonskontrakten som er knyttet til Kontoen slettes. En kunde som har slettet sin konto, men som har en Transaksjonskontrakt som er signert med Tjenesten, kan be om å få dataene og den informasjonen som står om Kunden i Transaksjonskontrakten.

7. Support

Vi på Swiftcourt er forberedt på at Tjenesten skal fungere så godt som mulig for våre brukere. Skulle det oppstå et problem med Tjenesten, har vi Kundeservice på hverdager mellom kl. 08.00-17.00 via:

Når vi mottar en rapport om feil eller avbrudd i Tjenesten, forsøker vi å feilsøke og rette disse innen rimelig tid. Som Kunde har du imidlertid ingen rett til å kreve erstatning eller kompensasjon som følge av feil eller driftsavbrudd i Tjenesten.

8. Reklamasjon og klager

Bruker du våre Tjenester som Forbruker, har du en lovfestet garanti på tre (3) år etter kjøpet. Har du noen klager vedrørende Tjenesten, vennligst kontakt oss på: support@swiftcourt.com og vi hjelper deg så snart som mulig.

9. Avtaleperiode

Denne Avtalen gjelder fra det tidspunkt Kunden aksepterer Avtalen og frem til den blir sagt opp av en av partene ("Avtaleperioden").

Avtalen kan når som helst sies opp skriftlig av Swiftcourt og Kunden med syv (7) dagers oppsigelse.

Swiftcourt forbeholder seg retten til å si opp avtalen umiddelbart og utestenge kunden fra å bruke deler eller hele tjenesten (inkludert å slette all lagret kundeinformasjon) når kunden har brukt Tjenesten i strid med denne Avtalen. I et slikt tilfellet forbeholder Swiftcourt seg retten til å kreve erstatning for skader forårsaket av Kunden i forbindelse med avtalebruddet.

10. Endringer i Tjenesten

Swiftcourt forbeholder seg retten til å, uten varsel til Kunden og etter eget skjønn og forgodtbefinnende, endre, legge til eller fjerne funksjoner i Tjenesten.

11. Endringer i Avtalen

Swiftcourt forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene. Om slike endringer foretas, må Kunden ved neste innlogging på Tjenesten akseptere de oppdaterte vilkårene før Tjenesten kan tas i bruk. Dersom Kunden ikke godtar slike endringer, har Kunden ingen rett til å bruke Tjenesten.

Endringer i Avtalen kommuniseres til Kunden enten på Hjemmesiden eller via e-post, og kan aksepteres gjennom Tjenesten.

12. Garantier

Du bekrefter at du har alle tillatelser og rettigheter som kreves for å inngå denne avtalen. Dette innebærer at dersom du er Forbruker så er du over 18 år, og at dersom du er en juridisk person og vil bruke Tjenesten på vegne av et selskap, har du rett til å inngå avtale på vegne av selskapet.

13. Ansvarsbegrensninger

Swiftcourt leverer Tjenesten "som den er", og kan ikke garantere at Tjenesten, med dens innhold og funksjonalitet, inkludert utforming og bruk av kontraktsmaler, samsvarer med Kundens krav eller at Tjenesten kan brukes uten avbrudd eller mangler.

Kunden er klar over at Swiftcourt sin Tjeneste kun tilbyr et verktøy for å utføre Transaksjoner og å opprette transaksjonskontrakter, og at Kunden selv er ansvarlig for utformingen av innholdet i transaksjonen.

Swiftcourt er aldri kontraktspart ved inngåelse av en Transaksjonskontrakt. Det er således opp til Kunden selv å sørge for at innholdet er korrekt i forhold til den respektive transaksjonen.

Swiftcourt er ikke ansvarlig for eventuelle skader, hverken direkte eller indirekte, som skyldes Kundens bruk av Tjenesten.

Dersom erstatningsansvar skulle oppstå for Swiftcourt i henhold til denne Avtalen, er Swiftcourts ansvar begrenset til det beløp som Kunden har betalt for å bruke Tjenesten.

14. Force majeure

Swiftcourt er ikke ansvarlig dersom tilfeller av force majeure hindrer Swiftcourt i å levere Tjenesten. Med force majeure menes for eksempel krik, krigslignende hendelser, militære øvelser, terrorisme, opprør, atomkraft eller atomkraftsprosesser, statlig aksjon, streik, blokade, generelle avbrudd i strømnettet, generelle avbrudd i data- eller telekommunikasjonsforbindelser eller lignende hendelser.

15. Immaterielle rettigheter

Swiftcourt og/eller selskapets lisensgivere eier alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, til hjemmesiden og til Tjenesten i sin helhet. Ingenting i denne Avtalen kan tolkes eller oppfattes som en overføring av immaterielle rettigheter fra Swiftcourt til Kunden eller andre.

16. Melding

Meldinger som sendes til Kunden fra Swiftcourt, sendes primært til Kundens registrerte e-postadresse, eventuelt som SMS til Kundens registrerte telefonnummer. Som kunde plikter du derfor å sørge for at e-postadressen og telefonnummeret du oppgir, er gyldige og korrekte.

Du er også forpliktet til å informere Swiftcourt om eventuelle endringer i dine kontaktopplysninger. Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger ved å oppdatere kontoen din, eller ved å sende en e-post til Swiftcourt på e-postadressen som er opphørt på hjemmesiden.

17. Angrerett

Tjenesten er en nettbasert digital innholdstjeneste. Som Kunde samtykker du til at Tjenesten kun skal leveres digitalt til deg via datamaskin, smarttelefon eller nettbrett. Tjenesten kan ikke leveres fysisk. Som forbruker hos oss godtar du derfor at ordinære regler for fjernsalg fastsatt i angrerettloven ikke kommer til anvendelse på Avtalen.

18. Lovvalg og verneting lag och tvist

Denne Avtalen er underlagt norsk rett.

Tvister som oppstår ut fra denne Avtalen skal i siste instans avgjøres av de ordinære domstoler.