1. Allmän information

Swiftcourt AB, med organisationsnummer 559084-1721 och med registreringsadressen Dockplatsen 1, 211 19 Malmö (“Swiftcourt” “vi” eller “oss”) kontrollerar din personliga data när du använder Tjänsten då vi bestämmer hur och i vilket syfte dina personuppgifter är behandlade. Alla definitioner i denna integritetspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskydds-lagstiftning som hänvisar till Dataskyddsförordningen (SFS 2018:218) samt General Data Protection Regulation (Regulation no. 2016/679) och Directive on Privacy and Electronic Communications (Direktiv 2002/58/EC), samt nationella implementationer och relaterad nationell lagstiftning.

Detta dokument innehåller en policyförklaring angående Swiftcourts insamling, användning och behandling av personuppgifter ("Integritetspolicy") i samband med användningen av betaltjänsten (även kallad Swiftcourts Trygga Betaltjänst) enligt beskrivningen i de allmäna villkor för betaltjänsten. Denna integritetspolicy är tillämplig när du använder vår betaltjänst efter att du har signerat ett digitalt köpekontrakt genom vår applikation och har valt att använda betaltjänsten som en del av kontraktet. Användningen och behandlingen av data i Swiftcourts tjänst för digitala köpekontrakt regleras av de allmänna villkoren och den generella integritetspolicy.

2. Behandlad data

Kontakt- och identifieringsuppgifter

 • Fullständiga namn
 • Födelsedatum
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Medborgarskap
 • Ålder

Information om varor/tjänster

 • Detaljer om varorna du säljer/har sålt eller köper/har köpt
 • Registreringsnummer eller andra typer av identifiering på fordon
 • Pris på varorna

Betalningsinformation

 • Bankkonto information

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt dess lagliga grund

Du kan läsa om följande i tabellen nedan:

 • För vilket syfte vi behöver dina personuppgifter och vad vi kommer att använda dem till (Behandlingsändamål)
 • Om data kommer direkt från dig eller från en annan källa, till exempel en tredjepartsleverantör
 • Våra lagliga rättigheter och berättigade intressen att behandla din data enligt gällande dataskyddslagstiftning (Rättslig grund)
Behandlad data Källa Behandlingsändamål Berättigat intresse Lagring av data
För-och efternamn
 • Från att du fyller i ditt köpekontrakt i Swiftcourts kontraktstjänst
 • Information från din annons på marknadsplatsen från vilken kontraktet skapades
 • Från Tinks open banking tjänster; Kontoinformation och betalningsinitieringstjänster
För att bekräfta din identitet och att den information du lämnar är korrekt, samt för att motverka brottslig verksamhet, förebygga bedrägerier, genomföra riskhantering och säkerställa efterlevnad av finansiella regler i samband med tillhandahållande av finansiella tjänster, såsom betalningar, escrow-konto, utbetalningar och återbetalningar. Behandlingen är nödvändig för att Swiftcourt ska kunna tillhandahålla betaltjänsten till dig och för att utföra och fullgöra sitt kontrakt med dig. Swiftcourt är också enligt lag skyldigt att fastställa identiteten hos kunderna som använder betaltjänsten samt att känna till alla detaljer om transaktioner som utförs i betaltjänsten. Dessutom är Swiftcourt också skyldigt att följa finansiella regler avseende åtgärder mot penningtvätt, korruption och andra sanktionsbaserade aktiviteter. Således är behandlingen sammanfattningsvis nödvändig för att Swiftcourt ska kunna tillhandahålla betaltjänsten till dig och uppfylla de rättsliga kraven kring betaltjänsten. Dessutom är behandlingen baserad på ditt uttryckliga samtycke. Tiden Swiftcourt lagrar dina personuppgifter beror på uppgifterna och regelverket kring dem. Exempelvis måste Personuppgifter som behandlas för att uppfylla lagliga och regulatoriska krav lagras av Swiftcourt under en viss tidsperiod. "Mer information om detta finns under punkten ‘'retention."
Personnummer
E-postadress
Telefonnummer
Adress
Övriga personuppgifter som anges i ditt köpekontrakt
Uppgift om medlens ursprung
Registrerings- och/eller identifikationsnummer (t.ex. bil, motorcykel, båt, etc.)
Kopia av kontrakts-PDF Från Swiftcourts kontraktstjänst
Tidspunkter för vissa händelser i Betaltjänsten Från Swiftcourts betaltjänst
Bankkontoinformation Från Tinks open banking tjänster; Kontoinformation och betalningsinitieringstjänster

Personuppgifterna som nämns i tabellen ovan gäller specifikt användningen av betaltjänsten. Swiftcourt behandlar också andra personuppgifter i allmänhet när du använder Swiftcourts tjänster (såsom IP-adress, webbläsardata, osv.). Mer information om de uppgifterna som vanligtvis behandlas finns i Swiftcourts allmänna integritetspolicy, som du accepterade när du skapade ditt användarkonto hos Swiftcourt och innan du påbörjade användningen av den digitala kontraktstjänsten.

4. Överföring av data till tredje part - Ping Payments AB

Swiftcourt delar och överför dina personuppgifter till relevanta tredje parter och särskilda tjänsteleverantörer för att kunna tillhandahålla betaltjänsten till dig. Personuppgifter delas och överförs endast inom EU/EES. Delning/överföring av data är beroende av ditt samtycke, antingen uttryckligen eller genom godkännandet av denna integritetspolicyn.

När vi delar dina personuppgifter säkerställer vi att mottagaren behandlar dem i enlighet med gällande lagstiftning, exempelvis genom att ingå dataöverföringsavtal eller databehandlaravtal med mottagarna. Dessa avtal innehåller alla rimliga kontraktsmässiga, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information behandlas med en lämplig skyddsnivå och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Swiftcourt förlitar sig på Ping Payments AB (559123-5378) (“Ping Payments”) att tillhandahålla denna betaltjänsten till dig. Ping Payments är ett auktoriserat betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. Ping tillhandahåller betaltjänster enligt lagen om betaltjänster (2010:751) och EU-direktivet 2015/2366 om betaltjänster (PSD2) och har befogenhet att tillhandahålla betaltjänster i hela EU/EES (för detaljer om Ping Payments roll i tjänsten se våra allmänna villkor för betaltjänsten.

Därför måste Swiftcourt överföra dina personuppgifter till Ping Payments för att kunna säkerställa fullgörandet av detta avtal med dig och för att kunna leverera en fullständig betaltjänst till dig. All dataöverföring sker i enlighet med föreskrifterna i GDPR och därför kommer endast personuppgifter som vi tillåts och/eller måste överföra att behandlas.

Ping Payments förlitar sig å andra sidan på att Swiftcourt samlar in och behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra och säkerställa att Ping Payments uppfyller sina skyldigheter som finansiell institution och för att kunna leverera betaltjänster till dig. De personuppgifter som Swiftcourt delar med Ping Payments kommer också att lagras av Ping Payments. För mer information om datalagring på både Swiftcourts och Ping Payments sida, se avsnittet Retention nedan.

Syftet och den rättsliga grunden för att dela personuppgifter med Ping Payments är att förse dig med alla tjänster och funktioner i betaltjänsten. Både Swiftcourt och Ping Payments har berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att säkerställa efterlevnad av alla finansiella regleringar som krävs för att tillhandahålla en säker och trygg betaltjänst. Ping Payments kommer även använda datan att utföra olika typer av registerkontroller för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och annan olaglig användning av finansiella tjänster.

Swiftcourt delar och överför följande personuppgifter till Ping Payments med följande ändamål:

Bearbetade data Syftet med dataöverföring Tid för dataöverföring
För-och efternamn För att bekräfta din identitet och att uppgifterna du lämnar är korrekta, samt för att motverka brottslig verksamhet, förebygga bedrägerier, utföra riskhantering och säkerställa legal efterlevnad av finansiella regleringar i samband med tillhandahållande av finansiella tjänster, såsom betalningar, escrow-konto, utbetalningar och återbetalningar. Säljare/Köpare: Efter att kontraktet har blivit signerat och Swiftcourts Trygga Betalningstjänst har valts som betalningsmetod
Personnummer
E-postadress
Telefonnummer
Adress
Bankkonto Information Säljare: Efter att säljaren har valt sitt bankkonto i betaltjänsten. Köpare:Efter att köparen har överfört pengarna till escrow-kontot.
Övriga personuppgifter som anges i ditt köpekontrakt Säljare/Köpare: Efter att kontraktet har blivit signerat och Swiftcourts Trygga Betaltjänst har valts som betalningsmetod
Tidspunkter för vissa händelser i Betaltjänsten Säljare/Köpare: Vid olika tillfällen under användningen av betaltjänsten
Registrerings- och/eller identifikationsnummer (t.ex. bil, motorcykel, båt, etc.) Säljare/Köpare: Efter att kontraktet har blivit signerat och Swiftcourts Trygga Betaltjänst har valts som betalningsmetod
Kopia av kontraktets PDF

5. Besvara legala krav och förebygga skada

Vi kan tillgå, bevara och dela dina personuppgifter som svar på ett juridiskt krav (såsom en husrannsakningsorder, domstolsbeslut eller något liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och adressera bedrägerier eller annan olaglig aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare. Det gäller även pågående utredningar.

För att förebygga bedrägerier kan vi, enbart i detta syfte, dela din IP-adress och plats, internetleverantör, e-postadress och domäninformation med relaterade tredjeparter när ett användarkonto skapas i vår tjänst. Tredjeparter kan lagra data under obestämd tid, men de kommer endast att behandla denna data i syfte att förebygga bedrägerier på deras sida.

6. Cookies, pixlar och andra systemteknologier.

Vi samlar in information genom att använda teknik som cookies, pixlar och lokal lagring (på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder dessa typer av teknologier, se gärna vår cookiepolicy här.

7. Retention

Swiftcourt kommer att lagra dina personuppgifter i samband med användningen av betaltjänsten i upp till 10 år för att följa finansiella bestämmelser, inklusive men inte begränsat till bokföring, anti-penningtvätt, anti-mutor, etc. Varaktigheten för lagring av dina personuppgifter beror på syftet för vilket Swiftcourt sparar din information.

Personuppgifter som används för att uppfylla avtalet mellan dig och Swiftcourt lagras vanligtvis under avtalets varaktighet, det vill säga så länge du använder Swiftcourts tjänster, inklusive men inte begränsat till lagring av dina digitala kontrakt och transaktionshistorik. Efter att avtalet har upphört kommer Swiftcourt att spara dina personuppgifter på grund av preskriptionstiden i högst 10 år. Personuppgifter som Swiftcourt behöver lagra för pga reglerings- och lagkrav, såsom AML, kommer vanligtvis att lagras i 5 eller 7 år. Swiftcourt lagrar alltid dina personuppgifter på servrar som finns inom EU/EES. När perioden är över kommer Swiftcourt manuellt att radera dina personuppgifter för att säkerställa att personuppgifter inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla det respektive syftet som uppgifterna samlades in för.

Personuppgifter som inte används för att uppfylla avtalet mellan dig och Swiftcourt eller som Swiftcourt inte behöver spara på grund av reglerings- och lagkrav, kan endast lagras så länge det anses nödvändigt för att uppfylla avtalet (vanligtvis i 3 månader). Om du vill att vi raderar ditt konto kommer Swiftcourt att radera dina personuppgifter som nämnts ovan i den utsträckning som Swiftcourt anser är möjligt för att uppfylla sina regulatoriska skyldigheter.

Dina personuppgifter som Swiftcourt har delat med Ping Payments för att möjliggöra användningen av denna betaltjänst kommer att lagras på samma sätt på Ping Payments sida baserat på samma skäl som nämnts ovan. Du kan läsa mer om hur Ping Payment behandlar dina personuppgifter i deras Integritetspolicy.

8. Dina rättigheter

SDu har rätt att ta tillbaka ditt tidigare givna samtycke. Tillbakadragandet av ditt samtycke påverkar inte den lagliga behandlingen baserad på samtycket som lämnats tidigare, och vi kan fortsätta behandlingen av personuppgifter på andra juridiska grunder.

Observera! Tillbakadragandet av ditt samtycke kommer påverka Swiftcourts förmåga att tillhandahålla betaltjänsten till dig och betaltjänsten kommer att avbrytas eller stoppas efter återkallelsen.

Du har rätt att begära tillgång till ytterligare information angående behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi rättar, korrigerar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också göra en invändning om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om behandlingen är baserad på legala grunder, samtycke eller fullgörandet av ett kontrakt har du rätt till data-överflyttning. Detta innebär att du har möjlighet att få personuppgifterna som du har tillhandahållit till oss, i ett strukturerad format som kan läsas av en maskin, med rätt att flytta personuppgifterna till tredjepart.

9. Kontaktinformation

För att nyttja dina rättigheter, eller ifall du har några frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår Data Protection officer (DPO) Johan Hedén Hultgren på följande kontaktuppgifter: dpo@swiftcourt.se, Dockplatsen 1, 211 19 Malmö. I ditt mejl eller i ditt brev, vänligen uppge ditt fulla namn, din e-postadress du använt i Tjänsten samt övrig information som Swiftcourt behöver för att hantera din förfrågan.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du finner mer information hos din lokala tillsynsmyndighet här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

10. Meddelande om ändringar i vår integritetspolicy

Om vi gör ändringar i integritetspolicyn som påverkar din persondata och användningen av tjänsten på ett betydande sätt kommer vi att meddela dig via e-post. Om ditt samtycke krävs för de ändringar som gjorts, ser vi till att du får ytterligare information i proportion till vad som är behövligt sett till omständigheterna, samt ber dig om ditt samtycke i enlighet med gällande lagstiftning. Dessutom kommer du bli ombedd att godkänna integritetspolicyn varje gång som du börjar använda betaltjänsten.